หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดศรีสมพร

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีสมพร
บุ้งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
   
วัดบ้านหนองบาก

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองบาก
หนองบาก ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดกระจายใน

สถานะ (สำรวจ)
วัดกระจายใน
กระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดกระจายนอก

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกระจายนอก
กระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดเชียงเพ็ง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเชียงเพ็ง
เชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดป่าไชยวาสี

สถานะ (สำรวจ)
วัดป่าไชยวาสี
กุดสำโรง ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดบ้านกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านกลาง
บ้านกลาง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดโพธิ์ไทร

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
   
วัดยางเดี่ยว

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางเดี่ยว
บ้านยางเดี่ยว ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดสามเพีย

สถานะ (สำรวจ)
วัดสามเพีย
สามเพีย ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดบ้านผือ (ศิริมงคล)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านผือ (ศิริมงคล)
บ้านผือ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดดู่ทุ่ง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดดู่ทุ่ง
ดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดสิงห์ท่า

สถานะ (สำรวจ)
วัดสิงห์ท่า
เขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดค้อเหนือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดค้อเหนือ
ค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดทุ่งสะเดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดทุ่งสะเดา
สะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดป่าสะเดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดป่าสะเดา
สะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดบ้านเดิด

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเดิด
เดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดยางตลาด

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางตลาด
ยางตลาด ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดทุ่งมน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดทุ่งมน
ทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดกู่จาน

สถานะ (สำรวจ)
วัดกู่จาน
กู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดโพนทัน

สถานะ (จัดระบบ)
วัดโพนทัน
โพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดแหล่งหนู

สถานะ (สำรวจ)
วัดแหล่งหนู
แหล่งหนู ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดสงเปื่อย

สถานะ (สำรวจ)
วัดสงเปื่อย
สงเปื่อย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดเหล่าไฮ

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าไฮ
เหล่าไฮ ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดบ้านโคกกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกกลาง
บ.โคกกลาง ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดดงแคนใหญ่

สถานะ (สำรวจ)
วัดดงแคนใหญ่
บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่4 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
   
วัดฟ้าหยาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดฟ้าหยาด
บ.ฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดบ้านอาจ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านอาจ
บ.อาจ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดหนามแท่ง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนามแท่ง
บ.หนามแท่ง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
วัดบากเรือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบากเรือ
บ.บากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>