หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดกุดรังสุทธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกุดรังสุทธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดห้วยหิน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดห้วยหิน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านป่าแดง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านป่าแดง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองเลา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองเลา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโพนทอง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโพนทอง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพนทอง ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหงษาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหงษาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหาด ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านดงบัง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดงบัง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธาราม บ้านโกธา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธาราม บ้านโกธา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
โกธา ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดนาดูนพัฒนา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาดูนพัฒนา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
นาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างวิจารณ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างวิจารณ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างโพธิ์ชัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างโพธิ์ชัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
เมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสุทธิรังสิทธิ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุทธิรังสิทธิ์(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดราษฎร์สังคม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดราษฎร์สังคม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดราษฎร์พิสัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดราษฎร์พิสัย(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองคู ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีกระบาก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีกระบาก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านกระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดปัจจิมเชียงยืน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดปัจจิมเชียงยืน(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดท่าแกเหล่าดอกไม้(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดท่าแกเหล่าดอกไม้(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านท่าแก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดแห่เหนือ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดแห่เหนือ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแห่เหนือ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสังข์ทองวนาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสังข์ทองวนาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หัวขวาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสว่างนิคม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างนิคม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนเมือง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีตาลเรือง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีตาลเรือง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดมหันตวนาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดมหันตวนาราม(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแก้งใหญ่ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเขวา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเขวา(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเขวา ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดธาตุโนนนคร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดธาตุโนนนคร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนเมือง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดทองมงคล(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดทองมงคล(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแห่ใต้ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดทรายคำ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดทรายคำ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนเนาว์ ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดจันทร์อุทัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดจันทร์อุทัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแสนเหนือ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแสนเหนือ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองแสน ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสังวร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสังวร (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ไก่นา ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>