หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดบ้านงัวบา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านงัวบา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านงัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดตะครอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะครอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกไร่ ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดดอนงัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนงัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ดอนงัว ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดจำปาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดจำปาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านประแหย่ง ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโคกสีไฮ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโคกสีไฮ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกศรี ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดฮองน้อย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดฮองน้อย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านฮองน้อย ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแหน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแหน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองตุ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองตุ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองตุ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองจิก (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองจิก (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีธาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีธาราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรีหนองคูขาด (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีหนองคูขาด (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองคูใหญ่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเหล่าโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหล่าโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเหล่าโง้ง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเหล่าโง้ง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองสิมใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสิมใหญ่ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองสิมใหญ่ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองแก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองแก(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านศาลา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านศาลา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านผักหวาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านผักหวาน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านผักหวาน ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านเปลือย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านเปลือย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านเปลือย ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านดอนก่อ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านดอนก่อ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดอนก่อ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านขาม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านขาม ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   
บรบือสราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
บรบือสราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดนาโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดนาโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดดอนจันทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนจันทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองตูม ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกำพี้เหล่ากา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกำพี้เหล่ากา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
กำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดกลางกุดรัง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลางกุดรัง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรี(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแสง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแสง(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
หนองแสง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>