หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดยางสีสุราช (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางสีสุราช (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองบัวชุม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองบัวชุม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดอินทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดอินทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดอัมพวัน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแวงต้น ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองสระ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสระ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองสระ ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองทุ่ม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองทุ่ม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองทุ่ม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสุวรรณพักตร์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณพักตร์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสระบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองเหล่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศิริมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศิริมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศิลาวาส (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศิลาวาส (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีบุญเรือง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านชาด ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเวฬุวาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเวฬุวาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดลัฎฐิวัล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดลัฎฐิวัล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดรังษี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดรังษี
บ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดงใหญ่ ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ชัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดประดู่ทรงธรรม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดประดู่ทรงธรรม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านกุดอ้อ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองไฮ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองไฮ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านสระแก้ว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสระแก้ว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโนนโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนโพธิ์ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านนาฝาย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านนาฝาย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
วาปีปทุม ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านตำแย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านตำแย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านงัวบา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านงัวบา (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านงัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดตะครอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดตะครอง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกไร่ ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดดอนงัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดดอนงัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
ดอนงัว ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดจำปาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดจำปาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านประแหย่ง ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโคกสีไฮ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโคกสีไฮ(สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโคกศรี ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดฮองน้อย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดฮองน้อย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านฮองน้อย ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองแหน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองแหน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 585 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>