หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโพธิ์บ้านกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์บ้านกลาง
บ้านกลาง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านปอภาร

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านปอภาร
บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านสวนจิก

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสวนจิก
สวนจิก ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านโนนสีดา

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนสีดา
บ้านโนนสีดา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสุทธิวนารามโคกสูง

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุทธิวนารามโคกสูง
บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านกล้วย

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านกล้วย
บ้านกล้วย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านนกเหาะ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านนกเหาะ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนกเหาะ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดยางสีสุราช (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดยางสีสุราช (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองบัวชุม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองบัวชุม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดอินทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดอินทราราม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดอัมพวัน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดอัมพวัน (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองแวงต้น ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองสระ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองสระ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองสระ ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดหนองทุ่ม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองทุ่ม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองทุ่ม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสุวรรณพักตร์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณพักตร์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดสระบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดสระบัว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองเหล่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศิริมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศิริมงคล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศิลาวาส (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศิลาวาส (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดศรีบุญเรือง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีบุญเรือง (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านชาด ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดเวฬุวาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดเวฬุวาศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดลัฎฐิวัล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดลัฎฐิวัล (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดรังษี

สถานะ (จัดระบบ)
วัดรังษี
บ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรี (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านดงใหญ่ ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดโพธิ์ชัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดประดู่ทรงธรรม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดประดู่ทรงธรรม (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านกุดอ้อ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านหนองไฮ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านหนองไฮ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านสระแก้ว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านสระแก้ว (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านโนนโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโนนโพธิ์ (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านโนนโพธิ์ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านนาฝาย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านนาฝาย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
วาปีปทุม ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
วัดบ้านตำแย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านตำแย (สำรวจโดย วค.มค,มข 2527-2532)
บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
   
จำนวนที่พบ 592 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>