หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดโพธิ์ศรีหนองแวง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
หนองแวง ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสุวรรณชัยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณชัยศรี
นาเชือกใต้ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโคกสี

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกสี
บ้านโคกสี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลางโคกค้อ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดกลางโคกค้อ
ค้อ ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดศรีนวล

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีนวล
หัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างอุดมผลพิมูล

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอุดมผลพิมูล
พิบูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอุทัยกุดโดน

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุทัยกุดโดน
กุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
   
วัดบ้านโคกเครือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดบ้านโคกเครือ
โคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองริวหนัง

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองริวหนัง
หนองริวหนัง ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
บ้านนาทัน ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองยางเหนือ

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองยางเหนือ
บ้านหนองยางคำ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหนองยางใต้

สถานะ (สำรวจ)
วัดหนองยางใต้
บ้านหนองยางคำ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดไตรภูมิ

สถานะ (สำรวจ)
วัดไตรภูมิ
บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดประสิทธิ์ไชยาราม
บ้านหนองสง ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดหอไตรปิฏการาม

สถานะ (สำรวจ)
วัดหอไตรปิฏการาม
ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดกลาง
- ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดชูเถาวัลย์

สถานะ (สำรวจ)
วัดชูเถาวัลย์
เชียงเคลือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสุวรรณาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดสุวรรณาราม
โพนทอง ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างชัยศรี

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างชัยศรี
หนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดสว่างอรุณ

สถานะ (สำรวจ)
วัดสว่างอรุณ
เหล็ก ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดปฐมปฏิมากร

สถานะ (สำรวจ)
วัดปฐมปฏิมากร
กลางหมื่น ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดทัศนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดทัศนาราม
เตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดอุดมประชาราษฏ์

สถานะ (สำรวจ)
วัดอุดมประชาราษฏ์
บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดชัยสิทธาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดชัยสิทธาราม
บ้านโจด ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
   
วัดเขตตาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดเขตตาราม
บ้านนา ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   
วัดตลาดม่วง

สถานะ (สำรวจ)
วัดตลาดม่วง
บ้านบอน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดเหนือหมูม่น

สถานะ (สำรวจ)
วัดเหนือหมูม่น
หมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์วนาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์วนาราม
หมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดศรีมหาไชย

สถานะ (สำรวจ)
วัดศรีมหาไชย
มหาไชย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง
บ้านหนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   
จำนวนที่พบ 580 แสดงหน้า : << | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>