คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านนาฝาย บ้านนาฝาย ต.หนองเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กถาพื้นโลก
ประวัติศาสตร์
7
1/20
การะเกด
นิทานพื้นบ้าน
7
15/302
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/32
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/18
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
4/55
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/20
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/3
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/10
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/8
ไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/19
ไตรปิฎก
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/34
ท้าวสุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/39
ทำวัตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
ทุติยสังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/25
ธรรมบท
พระสูตร
7
11/209
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/5
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
นามปัญหา
ธรรมะทั่วไป
7
1/25
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
2/32
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/18
ปฐมสังคายนา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/21
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/24
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/35
ปารมี 30 ทัศน์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
ปิตตะกะ
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/27
ผาแดงนางไอ่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/96
พญาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
7
1/98
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
7
1/17
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
2/35
พระยาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
13/273
โภชฌงค์
ธรรมะทั่วไป
7
5/87
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
13/159
มัตถุอนุโลม
พระวินัย
7
10/185
มาลัยโจทย์
ประวัติพระสาวก
7
1/3
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/21
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
4/83
ลำบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
16/178
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
10/163
ลำหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
7
5/102
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/10
วัตถุเผด
พระสูตร
7
1/11
วัตถุพื้นโลก
ประวัติศาสตร์
7
1/24
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/22
สังคายนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
30/547
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
2/22
สุนันทา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/11
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
7/136
โสมพระพัด
ธรรมะทั่วไป
7
1/17
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
6/115
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
32/532
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/108
อานิสงส์ข้าวประดับดิน
ชาดกทั่วไป
7
1/4
อานิสงส์ผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
7
1/5
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
4/31
อุรังคนิทาน
นิทานพื้นบ้าน
7
12/264
โอวาทนุชาลินีสังคหะ
ธรรมะทั่วไป
7
1/24