คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดติกขมณีวรรณ บ้านเสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กรรมวาจา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
ขันติกถา
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/13
ขึ้นศีล
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
ครองธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/21
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
3/102
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/31
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/28
คำพรนาค
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/23
จตุปาริสุทธิศีลสี่
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
จิตโตธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/4
จิตโตวาท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
10/181
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
14/169
เจ็ดเศษ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/53
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/42
ฉลองกาลพฎฏษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ฉลองข้าวแจก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองข้าวเม่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ฉลองดอกกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองตู้
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ฉลองทราย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ฉลองธงชาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/14
ฉลองธงชายและเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/11
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/27
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองผ้ากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
7/43
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/23
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ฉลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองพระพุทธบาท
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/13
ฉลองพระพุทธรูป
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/2
ฉลองพระพุทธรูป
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/2
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/27
ฉลองยาม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/33
ฉลองศพ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/6
ฉลองสร้างวิหาร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
ฉลองสร้างสะพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/13
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ชนะสันทะ
นิทานพื้นบ้าน
7
4/76
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
6/120
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
ไตรปิฏก
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
2/45
ไตรโลกยะ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/35
ท้าวหัวข้อล้อออ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/19
เทวฑูต
พุทธตำนาน
7
2/22
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
2/149
เทศนา
ธรรมะทั่วไป
7
1/32
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
17/249
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
5/67
ธรรมกถึก
ธรรมะทั่วไป
7
1/16
ธาตุกิต
7
1/24
ธาตุชะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
3/61
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
10/110
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
1/32
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
5/29
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
19/164
ธาตุอาขยาด
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/40
นางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/7
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
27/406
นิพพานสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
9/242
นิสัยฎีกานโม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
นิสัยสิริกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/48
นิสัยสีทน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
5/53
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
3/63
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
4/83
ปฐมสมโภช
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/14
ปลาแดกปลาสมอ
นิทานพื้นบ้าน
7
3/68
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
13/117
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
7/75
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
3/44
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/51
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
2/82
ปารมี
นิทานพื้นบ้าน
7
2/24
ปิฎกะ
7
2/15
ปุจฉาพยากรณ์
โหราศาสตร์
7
1/14
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
7
7/96
พระกัมมัฎฐานอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
7
2/40
พระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
พระไตรโลก
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/31
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
7
2/39
พระธรรมนับชาติ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
2/25
พระธรรมวินัย
พระวินัย
7
1/17
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
2/39
พระนาง
ธรรมะทั่วไป
7
1/29
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
7
2/24
พระยาธรรมอโศก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
พระยามิลินทร์
ประวัติพระสาวก
7
1/32
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
7
3/74
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
102/982
พื้นพระศรีอาริย์
ประวัติศาสตร์
7
1/22
พื้นศรีอริยเมตตรัย
พุทธตำนาน
7
1/20
โพฌชงค์
ธรรมะทั่วไป
7
6/59
ภิกขุปาฎิโมกข์สังวรณ์
พระวินัย
7
2/42
มงคลทีปนี
พระสูตร
7
3/103
มงคลสูตร
พระสูตร
7
1/17
มหกรรมวิบาก
ธรรมะทั่วไป
7
1/6
มหกรรมวิบาก
ธรรมะทั่วไป
7
1/5
มหหานิสัย
พระวินัย
7
4/51
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
36/489
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
70/860
มหามูลนิพพาน
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
4/88
มหามูลนิพพาน
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
7/101
มัชฌิมนิกาย
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/73
มัทธุอนุโลม
พุทธทำนาย
7
7/163
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
6/94
มูลกิตต์
พระวินัย
7
1/26
มูลกึด
พระวินัย
7
2/36
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
8/181
เมตตรัยสูตร
พุทธตำนาน
7
3/46
โมคคัลลาหลงทีป
ประวัติพระสาวก
7
2/31
ยอดไตร
ธรรมะทั่วไป
7
1/11
ยอดไตรปิฎก
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
1/11
ลำพระยาอินทร์
เทพนิยาย
7
1/25
ลึปสูญ
นิทานพื้นบ้าน
7
2/58
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
57/569
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/70
โลกคดีธรรม
ปกิณณกะ
7
1/20
โลกคดีธรรม
ปกิณณกะ
7
1/11
วัตถุทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
วัตถุเปรต
พระสูตร
7
1/9
วัตถุเปรต
พระสูตร
7
3/33
วินัยฮอม
ธรรมะทั่วไป
7
2/28
วินิจฉัยเทศนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
17/141
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/16
โวหารคาถา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/26
ศาสนาโวหาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
ศาสนาโวหาร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/22
ศาสนาโอวาทกถา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
7
2/38
ศีล 227
พระวินัย
7
1/10
ศีลทั้งห้า
ธรรมะทั่วไป
7
3/35
ศีลสองร้อย
ธรรมะทั่วไป
7
1/16
เศรษฐี
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/38
สมันตมหา
พระอภิธรรม
7
1/7
สวดชัย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
สังขิตวาท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
สังคายนา
ธรรมะทั่วไป
7
2/35
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
41/665
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
5/84
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
14/228
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/94
สิริสา
นิทานพื้นบ้าน
7
2/46
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
7
4/98
สุตโสม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/24
สุทธิสม
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/48
สุนทราประกาศิต
นิทานพื้นบ้าน
7
3/65
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
7/69
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
5/99
สูญโญ
พระวินัย
7
3/48
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/144
เสนียะ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
5/81
หยาดน้ำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/3
อนาคตวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/33
อนาคตวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
113/1669
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
3/53
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
8/182
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/88
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/27
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
อานิสงส์รักษาศีล
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/16
อานิสงส์ศีลห้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/13
อานิสงส์ห้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11
อิติปิโส
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/9
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
3/22
อุรังคุธาตุ
พุทธตำนาน
7
2/140