คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดอินทราราม บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
1/20
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
2/44
จันทกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
4
1/23
จุนทสูกริยสูตต
ชาดกทั่วไป
4
1/20
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
19/228
ฉลองผ้ากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ฉลองพัด
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองศาสนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/20
ท้าวคัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
2/48
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
2/20
บทสวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/19
บทสวดมนต์เย็น
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/18
บาลีปาจิตตี
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/20
บาลีศรัทธา
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/66
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
พระกถาปฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/20
พระจุลวงค์
พุทธตำนาน
4
1/20
พระธรรม 3 ไตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
พระธาตุกิตต์
ธรรมะทั่วไป
4
1//18
พระธาตุเกษา
4
1/20
พระธาตุอาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
พระธาตุอุณาทิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/20
พระพุทธคุณ
พุทธตำนาน
4
1/15
พระมงคลสูตร
พระสูตร
4
1/20
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
4
2/40
พระมิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
4
1/20
พระราชกำหนดเก่า
กฎหมายโบราณ
4
1/20
พระวินัย
พระวินัย
4
1/20
พระวินัย
พระวินัย
4
1/15
ภิกขุณีวิภังค์
พระอภิธรรม
4
1/20
มงคลทีปนี
พระสูตร
4
24/528
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
7/154
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
มหาวิบาก
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/24
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
2/44
ยอดไตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
ยอดมุก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/59
ยอดมุกข์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
4
1/60
ราหูโภชน์
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
4
3/66
ลำพระบาง
พุทธตำนาน
4
1/22
วินัยสิกขา
พระวินัย
4
1/18
ศัพท์วินัยกิตต์
พระวินัย
4
1/20
ศัพท์วินัยกิตต์
พระวินัย
4
2/40
ศิริมานนทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
26/572
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
4
7/154
สุวรรณปาจิก
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
สุวรรณปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
3/66
หล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
อนุโลม
พุทธทำนาย
4
1/20
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
42/504
อภิบายแปลคำบรรพชา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
อานิสงส์พระอภิธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/19
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/2