คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศิริมงคล บ้านหนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กายนคร
มหาชาติชาดก
1
3/88
จันทรคราส
นิทานพื้นบ้าน
1
2/44
จันทหมุด
ธรรมะทั่วไป
1
1/15
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
1
2/18
จุนทสูกริสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/11
เจตนาเภท
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
23/506
ฉลองปิฎกะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/9
ฉลองอาการวัตตสูตร
พระสูตร
1
15/225
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
5/88
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
5/110
ฌาปนกิจศพ
บทสวดและพิธีกรรม
1
1/15
ทศลิตร
พระสูตร
1
4/60
ทัศสูตร
พระสูตร
2
4/66
ทิพพมนต์
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
1
16/352
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
นิพพานสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/14
นิพพานสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
นิยายวัตถุเตานา
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
นิสัยอาการวัตตสูตร
พระสูตร
1
13/256
นิสัยอาการวัตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
14/140
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
45/594
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
14/169
ปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
7/154
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
1/22
ปฐมกัลป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
3/79
ปิฏตกะ
ประวัติพระสาวก
1
1/22
แปดหมื่นสี่พัน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
19/418
พยาสุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
2
10/101
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
27/594
พระเจ้าอุเทน
นิทานพื้นบ้าน
1
11/242
พระเจ้าอุเทน
นิทานพื้นบ้าน
2
11/229
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1
11/242
พระธรรมเอกราช
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
พระยานันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
พระยาลินทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
10/220
ภูริทัต
นิทานพื้นบ้าน
2
6/151
ภูริทัติ
นิทานพื้นบ้าน
1
6/132
มงคลทีป
พระสูตร
1
3/66
มงคลทีปณี
พระสูตร
1
21/462
มงคลประทีป
พระสูตร
1
1/20
มงคลสูตร
พระสูตร
1
1/15
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
18/267
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
34/990
มิลินทปัญหา
ธรรมะทั่วไป
1
4/44
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
16/352
มูลกึด
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
64/1408
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1
2/44
วัตถุเปรต
ปกิณณกะ
1
1/22
วินัยรวท
พระวินัย
1
3/36
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
9/198
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
1
1/15
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
1
1/15
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
1
1/10
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
107/2354
สินไชย
นิทานพื้นบ้าน
1
7/154
สุทธิมรรค
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
1
7/154
อภิธรรม
พระอภิธรรม
1
7/63
อภิธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
137/9096
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
1/9
อาการวัตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
5/32
อานิสงส์ธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/9