คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศิลาวาส บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กัลยาณธรรม
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
9
1/6
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
9
3/47
คชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
2/72
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
5/153
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/14
คำสาร
อื่น ๆ
9
1/18
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
9
1/27
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
9
1/21
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
9
2/20
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองการะพรึก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/16
ฉลองข้าว
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/24
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/4
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/31
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/34
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/15
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองผ้าอาบน้ำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/51
ฉลองสิม
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/9
ฉลองอุโบสถ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/32
ดูหมอ
โหราศาสตร์
9
1/3
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
1/18
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
1/21
ไตรโลกวินิจฉัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
1/34
ทำวัตรเช้า
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
9
1/9
ธรรมวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/18
นกจจอกน้อย, เซียงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/241
นิพพานบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/38
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
9
1/13
ปริจารกับรนิพพาน
พุทธตำนาน
9
1/22
ปัญญาหาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
9
15/221
ปั้นสาวผัก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/13
ปิริยะกถา
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/21
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
9
1/14
พระปริต
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
1/24
พระพุทธคุณ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
1/21
พุทธววงศ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
14/496
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
18/348
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
9
3/72
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
6/148
ลำสุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
9
1/15
เล่มหลวง
ธรรมะทั่วไป
9
1/5
วิจิกิจนา
ธรรมะทั่วไป
9
1/10
วินัยสังคหะ
พระวินัย
9
1/33
ศริมานนทสูตร
พระสูตร
9
14/389
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
9
4/118
สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/14
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/63
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/34
สังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/9
สังฆทาน
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/10
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
9
13/201
สาราวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/21
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
9
2/19
สูตรชัยน้อย
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/7
อภิธรรม
พระอภิธรรม
9
14/134
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/25
อานิสงส์ข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/6
อานิสงส์ฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/10
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
9
2/24
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
3/27
โอสมาหานุสาลินีสังคหา
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/29