คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดเวฬุวาศรี บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
ขุนเทียง
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
จันฑมาต
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
จันทะกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
3/38
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
2
14/280
จุนทสูกริสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
จุลทสักรีสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
3/8
ฉลองกฏิ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/11
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/9
ฉลองนาค
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
1/6
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/8
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/5
ฉลองปิฎกะ
ชาดกทั่วไป
2
1/6
ฉลองปิตะกะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/5
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/16
ฉลองภาวนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
5/45
ฎีกาธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ฎีกามโน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/8
ฎีกาวิภัติกถา
ธรรมะทั่วไป
2
5/8
ดวงเทวดา
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
ตำนาน
พุทธตำนาน
2
1/9
ตำนานพระอินทร์
พุทธตำนาน
2
1/8
ทันตธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
2
4/28
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/18
ธรรม
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
2
2/16
ธรรมดาสอนโลก
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ธรรมรัตนสูตร
พระสูตร
2
1/12
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/8
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
นาม
พระอภิธรรม
2
2/14
นามปัญหา
พระอภิธรรม
2
1/10
นิพานสูตร
พระสูตร
2
1/8
นิโรธ
ปกิณณกะ
2
2/18
นิสัยศีล
พระวินัย
2
1/7
นิสัยอาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
บริวาสกรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
37/555
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
บารมี
พระอภิธรรม
2
4/28
บาลีศัทธา
พระวินัย
2
1/6
บาลีสัพท์
พระวินัย
2
1/10
บาลีสุตตนิเทศน์
พระวินัย
2
1/9
ปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/30
ปฐมสมโภชน์
พุทธตำนาน
2
1/12
ปัญญาพลกุมาร
พระอภิธรรม
2
1/6
ปัญหาเทวดา
ธรรมะทั่วไป
2
6/42
แปดหมื่น
ธรรมะทั่วไป
2
17/119
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
1/29
พรหมราชาสูตร
พระสูตร
2
1/9
พระเจ้าอุเทน
นิทานพื้นบ้าน
2
4/80
พระมาลัย
นิทานพื้นบ้าน
2
2/35
พระวิมุตติ
พระอภิธรรม
2
1/7
พระหันตธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
พระอินทร์ใช้ชาติ
พระสูตร
2
1/7
พุทธโฆษาจารย์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
2/16
มงคลทีปนี
ธรรมะทั่วไป
2
35/9
มรรคกถา
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2
18/216
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/18
มูลต้นตรัย
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
มูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
76/365
รัตนสูตร
พระสูตร
2
2/5
ลำกาฬเกตุ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
ลำเซียงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
2
1/40
ลำนางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
2
7/140
วิฑูร์บัณฑิต
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
วิฑูรบัณฑิต
ธรรมะทั่วไป
2
2/16
วินัย
พระวินัย
2
1/6
วินัยสงฆ์
พระวินัย
2
2/12
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
15/75
ศรัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
2
2/16
ศรีธนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
2/18
ศัพท์สนธิ
ปกิณณกะ
2
2/5
ศัพท์อักขระ
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ศิริสากุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
สังฆะประทีป
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
55/660
สุทธิมงคล
ธรรมะทั่วไป
2
1/7
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
2
10/70
สุวรรณา
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
เสวยชาติ
มหาชาติชาดก
2
1/18
เสียวสวาท
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
อภิธรรม
มหาชาติชาดก
2
223/2850
อริยสัจจ
พระอภิธรรม
2
2/15
อะนาคะตะวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
อาการวัตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
3/27
อาการวิชาสูตร
พระสูตร
2
2/14
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
อุณหัสสาวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
3/27
อุโบสถ
ธรรมะทั่วไป
2
3/21