คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดลัฏฐิวัล บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฐินขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/33
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
9
11/189
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
4/63
จตุถสังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/14
จันขันธกะ
พระวินัย
9
1/35
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
9
1/11
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
9
3/40
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/8
ฉลองปิฏก
พุทธตำนาน
9
1/6
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
9
1/12
แต่งแก้ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/14
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
2/30
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
9
3/48
นาคเสน
ประวัติพระสาวก
9
1/22
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
1/17
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
9
3/70
นิสัยมูลต้นไตร
กฎหมายโบราณ
9
1/24
นิสัยอาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/23
บรรพชาวินัย
พระวินัย
9
1/26
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
2/73
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
5/79
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
2/37
พระวินัย
พระวินัย
9
1/9
พระสมันตมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
9
1/7
ภาวทั้งสาม
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/12
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
20/271
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
1/9
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
17/411
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
9
1/16
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
3/38
เมตตรัยสูตร
พุทธตำนาน
9
2/41
ฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
9
1/5
ลำสีทนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/10
ลำหมาหยุย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/15
วัสสุปัณณา
พระวินัย
9
1/28
วิภัตติอาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/9
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
4/27
ศรีธนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/7
ศัทพ์อาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/23
สรรพการก
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/22
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
9
6/101
สัมมากิวินัย
พระวินัย
9
1/25
สู่ขวัญม้อน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/3
อภิธรรม
พระอภิธรรม
9
58/482
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/34
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
9
1/9
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/6
อุโบสถขันธ์
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
1/54