คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดรังษี บ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎมายโบราณ
7
1/18
กฐินขันธ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/27
ขุนทึงขุนเทือง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/128
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
7
1/8
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/33
จตุวีก
พุทธตำนาน
7
3/61
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
6/125
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/38
ฉลองมหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/26
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ตำรากัมปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/32
ตำราหมอดู
ไสยศาสตร์
7
2/45
แต่งแก้แต่งบูชา
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/27
ไตรภูมิ
กฎมายโบราณ
7
15/398
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23 , 1/8
ธรณีสาร
อื่น ๆ
7
1/15
ธรรมเทศนา
ธรรมะทั่วไป
7
1/10
ธรรมเทศนาสำหรับพระ
ธรรมะทั่วไป
7
1/21
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
1/19
บัพพัชชาวินิจฉัย
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/104
บาลีนาค
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/3
บาลีปาราชิกกัณฑ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
9/213
บาลีพระเจ้า
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/6
บาลีไวยากรณ์สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/19
บูชาเทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
ปริวาสขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/50
ปัญญาบารมี
พุทธตำนาน
7
3/12
ผญาย่อย
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/14
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
พระยามิลินท์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
พระอุโบสถขันธ์
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
8/213
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
19/245
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/85
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/24, 1/22
ลังกาทีป
ธรรมะทั่วไป
7
6/40
วิชัยปัญหา
พระวินัย
7
11/220
วินัยสงฆ์
พระวินัย
7
9/180
วินัยสังเขป
พระวินัย
7
6/153
วินัยสังวาส
พระวินัย
7
1/27
วินัยสารัตถะสังคหะ
พระวินัย
7
5/160
วินัยฮอม
พระวินัย
7
1/21
วินัยฮอม
พระวินัย
7
1/5
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
ศัพท์ปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
7
11/333
สนธิกัปป์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
5/175
สมันตปาสาทิกา
พระวินัย
7
1/20
สวดคล้ำบาตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/24
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
22/408
สัปปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
6/127
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
7
4/84
สูตรขวัญม้าวันควาย
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/13
สูตรวิชัย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/15
เสียเคราะห์
ไสยศาสตร์
7
1/17
หงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
หนังสือคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/35
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
16/383
อาราธนาต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
1/5