คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คัทธะนาม
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
คัมภีร์กาละโลก
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
คุรุธรรม
พุทธทำนาย
2
1/22
จันทคาด สุริยคาต
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
2
1/8
จุลทสูกริสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/16
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/8
ฉลองคนตาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/8
ฉลองตราด
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
ฉลองผ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/9
ฉลองผาสาทพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/10
ฉลองศีล 5
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/5
ฉลองสัพพะทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/7
ชนะสันทะ
จริยศาสตร์
2
1/5
ชนะสันทะ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/7
ชารีภิเษก
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
เชตพน
นิทานพื้นบ้าน
2
4/40
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
ไตรสูตร
พระสูตร
2
1/9
ทศพร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
ทัตตเถรนิพาน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
ท้าวหัวข่อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/21
เทวทัตสูตร
พระสูตร
2
1/6
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/16
ธรรมกถา
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/20
นางวิสาขา
นิทานพื้นบ้าน
2
12/240
นามปัญหา
ปกิณณกะ
2
9/5
นามปัญหา
พระอภิธรรม
2
60/300
นิพานสูตร
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
2/5
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
41/246
บาลีสัทธา
พระวินัย
2
1/7
บาลีสูตรมนต์
พระวินัย
2
1/6
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/27
ประถมมะกับ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/26
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
2
2/25
ปัญหานางเทวดา
ธรรมะทั่วไป
2
8/48
ปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/21
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
3/9
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
2/9
พระนาคะเสน
ประวัติพระสาวก
2
1/16
พระมาลัยยะสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
5/10
พระยามิลินท์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
พระวินัย
พระวินัย
2
1/6
พระวินัยวินิจฉัย
พระวินัย
2
1/10
พระศรีอรัยเมตไตร
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
พุทธทั้ง 3
ธรรมะทั่วไป
2
1/4
พุทธวงค์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
มงคล
ปกิณณกะ
2
1/6
มหากับสะปะ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/21
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
42/840
มหานนท
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
มหาโมคคัลลาน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
มูลกัจจายนะ
จริยศาสตร์
2
3/12
มูลกัจจายนะสูตร
จริยศาสตร์
2
29/280
มูลนิพพาน
พระสูตร
2
15/120
มูลปัฎฐาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/14
มูลละกิติ
ธรรมะทั่วไป
2
2/9
โมคคัลลานนิพพาน
นิทานพื้นบ้าน
2
1/20
ยอดมิตตกะ
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
รัตนสูตร
พระสูตร
2
1/7
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
2
11/220
ลำพระเจ้าชมพูบดีราช
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
วัตถุเภท
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
วินัยสารัตถะสังคหะ
พระวินัย
2
6/36
วิมานวัตถุ
ธรรมะทั่วไป
2
11/88
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
2/14
เวรทั้งมวล
ธรรมะทั่วไป
2
1/4
ศัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
2
2/4
ศัพท์ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/8
ศัพท์วินัย
พระวินัย
2
1/7
ศัพท์สูตรมนต์น้อย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
5/8
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
1/20
สวดมนต์
ธรรมะทั่วไป
2
1/6
สังคายนา
พระอภิธรรม
2
1/6
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
21/126
สารากวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
1/9
สารีบุตรนิพาน
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
สุทนทราช
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
สุพรหมโมกขา
-
2
4/80
สูตรนาม
ปกิณณกะ
2
1/5
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
2
8/160
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
2
9/22
อนิสงส์กฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/5
อภิธรรม
มหาชาติชาดก
2
128/896
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
2
2/22
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/6
อุปคุต
ปกิณณกะ
2
1/11
อุปโลกกฐิน
ธรรมะทั่วไป
2
1/4