คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1/24
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
6/65
ขุนทึงขุนเทือง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
ขูลูนางอั้ว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/92
คัททะวิจารนะลักขณา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/32
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
7
7/150
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/16
ฉลองผาสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/31
โตอภิกรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/14
ทุติยสามนต์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
2/57
ธรรมบท
พระสูตร
7
25/527
ธาตุดอกบัว
ธรรมะทั่วไป
7
1/19
นกกระจาบ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/142
นาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
7
2/45
นานานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
นาม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
บาลีจุลวรรค
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
8/155
บาลีปริวาร
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/27
บาลีมหาวรรค
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/75
บาลีสังคหา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/26
บาลีอัตถากะปริวาร
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/29
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/25
ปฐมมหาวรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/87
ปฐมมหาวรรค
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
3/87
ปฐมมังคละปันนา
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/27
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/10
ปฐมสมันตาโตอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
1/23
ปฐมสามนต์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/25
ปฐมสามังคละอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
1/29
ปฐมสามันตชลานิกะอรรถ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
1/24
ปฐมสามันตะ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
2/49
ปฐมสามันตาสลานิกถา
ธรรมะทั่วไป
7
2/59
ปฐมสารัตถะทีปนี
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
7
3/75
ปภานิยกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/14
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/39
ปาจิตตี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/98
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
7/146
ปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
7
1/18
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
7
1/26
พระฐาติวุฒิโท
7
1/19
พระบริวาร
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/25
พระบาลีปาจิตตี
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/19
พระมงคลทีปนี
พระสูตร
7
35/890
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
7
1/14
พระสมันตตมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
7
1/6
พระสาโมหาระโนชะนี
ธรรมะทั่วไป
7
6/151
พระสารสังคหะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
12/278
พระอาธิกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/32
พลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/25
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
24/428
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/16
มหาวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
7
3/78
มุขปัตตา
7
1/25
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
17/285
มูลต้นไตรปิฎก
กฎหมายโบราณ
7
1/28
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
4/108
โยธนา
7
4/101
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
4/64
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
วินัย
พระวินัย
7
1/19
วินัยสงฆ์
พระวินัย
7
1/23
วิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
5/136
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/25
เวรข้าวจี่ (หนังสือก้อม)
7
1/23
ศัพท์ปาฏิโมกข์
มหาชาติชาดก
7
1/31
ศิริมหามายา
ชาดกทั่วไป
7
1/24
สโมหารโมทนี
ธรรมะทั่วไป
7
1/24
สรรพนาม
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/232
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/24
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
8/126
สัทชาลินี
ประวัติพระสาวก
7
1/31
สัพโมทะนิกถา
ธรรมะทั่วไป
7
1/25
สารัตถะทีปนี
พระสูตร
7
1/25
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
7
7/165
สุทธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/8
สุริยฆาตจันทฆาต
นิทานพื้นบ้าน
7
2/52
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
34/396
อรรถเสกขิยากถา
ธรรมะทั่วไป
7
1/18
เอกนิชาติชาตังกัว
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/25
เอกนิบาตชาดก
ชาดกทั่วไป
7
1/13