คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดพุทธประดิษฐ์ บ้านโพน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คุรุธรรม
พุทธทำนาย
1
1/23
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
1
3/79
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
1
3/56
จุนทสูตร
พระสูตร
1
1/20
โจราโต
นิทานพื้นบ้าน
1
6/118
ฉลองกรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/7
ฉลองต้นโพธิ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/16
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/31
ฉลองประทีบ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/28
ฉลองปิฏก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองสิม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/26
ฎีกาธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
1
2/48
ฎีกาแปดหมื่น
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
ทันตธาตุ
ธรรมะทั่วไป
1
4/86
ทันตะธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
1
4/92
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
1
6/149
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/13
นิพานสูตร
พระสูตร
1
8/198
นิสัยเทวฑูตสูตร
พระสูตร
1
1
บาลีจุลวรรค
พระสูตร
1
14/369
บาลีปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
1/26
บาลีปาราชิก
พระวินัย
1
7/180
บาลีสะโมทะวิโน
พระวินัย
1
2/29
บาลีสัมมนตะ
พระสูตร
1
15/370
ปฐมปัณนา
ธรรมะทั่วไป
1
4/26
ปฐมมูล
อื่น ๆ
1
4/94
ปาโณทะณี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/27
ปาทลักษณะกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/24
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
1
27/349
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
5/92
พระยาชมภูดี
นิทานพื้นบ้าน
1
3/66
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
1
32/767
พระสามนต์สิกขาบทวินิจฉัย
พระวินัย
1
2/40
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
1
4/23
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
27/526
มหามูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
12/160
มานัต
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
1
7/95
ยอดนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
1
1/11
ยะโสธรา
นิทานพื้นบ้าน
1
6/170
ยะโสธารา
นิทานพื้นบ้าน
1
1/31
ราชนก
นิทานพื้นบ้าน
1
1/24
ลำบัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
3/75
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1
3/57
ลำอุปคุต
ปกิณณกะ
1
3/60
วินัย
พระวินัย
1
1/19
วิสุทธิยา
ธรรมะทั่วไป
1
1/36
วีโณทะณี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/27
ศรีมหามายา
นิทานพื้นบ้าน
1
9/203
ศัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
1
1/27
ศัพท์คาถาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
5/125
ศัพท์ปาจิตรีย์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/27
ศัพท์มหาวรรค
พระสูตร
1
1/31
ศัพท์มหาวัด
พระสูตร
1
5/125
ศัพท์อุทาน
ธรรมะทั่วไป
1
5/117
ศัพ์ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
4/101
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
1
1/55
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
28/516
สังฮอมธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/28
สุทน
นิทานพื้นบ้าน
1
3/81
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
1
7/179
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
1
1/6
อนิสงค์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/15
อภิธรรม
พระอภิธรรม
1
44/637
อากาวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
4/103
อาขยาด
ปกิณณกะ
1
7/133
อุรณวดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
อุรังคะธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
3/63