คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดปัจจิมเชียงยืน บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
7
3/64
คาถา
ไสยศาสตร์
7
1/5
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
7
3/94
จุนทสุกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
1/20
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
ฉลองโพธ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/17
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/18
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/8
ไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
7
2/10
ธาตุสะดุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/5
นาคแสน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/19
นารทะ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/21
นิสัยเจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/41
นิสัยมารวิภังคะ
พระอภิธรรม
7
1/21
บัพชานัยกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/24
ปฐมมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/29
ปัญญาบารมีหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/22
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
7
1/26
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
7
4/82
พุทธเสน
ประวัติพระสาวก
7
2/52
มธุอนุโลม
ประวัติพระสาวก
7
1/27
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
3/75,7/146
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
5/135
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/23
มูลต้นไตย
นิทานพื้นบ้าน
7
5/123
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
8/172
เมตไตร
พุทธตำนาน
7
1/21, 1/25
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/19
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
2/64
ศิลขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
สนธิ
พระวินัย
7
1/35
สลองธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
สลองน้ำนม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/40
สังสินไซ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/27
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
19/380
สังฮอมศิลบราชิกสังฆา
พระวินัย
7
1/21
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
สิกขาบท
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/34
สุญโญ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
7
2/37
สุริยคราส จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
7
1/85
เสียวสลาด
นิทานพื้นบ้าน
7
2/48
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
13/201
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
อานันทะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/21
อาบัติขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/16
อุบาทว์ขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/7
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
3/92
ฮีตสิบสองคองสิบสี่
พุทธตำนาน
7
1/9