คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดยางสีสุราช บ้านยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
5/102
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
1/15
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/30
กาฬเกด
นิทานพื้นบ้าน
4
10/185
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
4
2/37
แก้กำเลิด
ไสยศาสตร์
4
1/7
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
6/140
ครองวัดสี่ประการ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/5
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
8/176
คาถา
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/15
คาถาพัน
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/34
คาถาใส่คน
ไสยศาสตร์
4
1/6
จันทมุด
นิทานพื้นบ้าน
4
8/93
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
12/263
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
2/38
โจรโต
นิทานพื้นบ้าน
4
5/106
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
3/21
ฉลองขันหมากเป็ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/4
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ฉลองคาถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/77
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/7
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
3/19
ฉลองพาข้าว
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/10
ฉลองเพดาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/4
ฉลองไฟ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/3
ฉลองราวเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/4
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
6/117
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/16
ฎีการพาหุง
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/52
ตัทธิกถา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/32
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
5/62
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
1/12
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
4
6/36
เตมิยชาดก
นิทานพื้นบ้าน
4
4/38
แต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/14
เทพดา
เทพนิยาย
4
1/3
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
10/250
ธาตุอุณณาทิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/32
นางโภสพ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
4/78
บัพพัชชาขันธ์
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
4
1/20
บาลีมหาวรรค
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
16/320
บาลีสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/15
ปฐมสมโภช
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
4
2/61
ปฐมสังคิติ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
4
3/60
ปัจจุสิม
ธรรมะทั่วไป
4
1/8
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
10/48
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
3/85
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
4
1/5
ผาแดงนางไอ่
นิทานพื้นบ้าน
4
4/45
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
4
8/107
พญาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
4
4/60
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
6/74
พระธรรมกึด
พุทธตำนาน
4
1/20
พระธรรมบท
พระสูตร
4
46/1223
พระธรรมสังคหะ
ธรรมะทั่วไป
4
4/120
พระพุทธโฆษาจารย์
ประวัติพระสาวก
4
1/20
พระมงคลสูตร
พระสูตร
4
10/300
พระมหาชนก
ทศชาติชาดก
4
1/25
พระยามิสินท์ปัญหา
ประวัติพระสาวก
4
5/100
พระวินัย
พระวินัย
4
15/453
พระวินัยสิกขาบท
พระวินัย
4
13/390
พระวิสุทธิมรรค
4
12/372
พระสารสังคหะ
อื่น ๆ
4
13/483
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
185/3112
มงคลทีปนี
พระสูตร
4
36/1070
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
28/449
มหาปรินิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
1/15
มหาเรจลยชาดก
ชาดกทั่วไป
4
3/80
มหาวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
มหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
4
1/28
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/25
มัธุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
4
10/175
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
4
2/38
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/156
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
22/260
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
18/334
ยอดพระไตรปิฎก
เทพนิยาย
4
1/16
โยภิกขุ
ทศชาติชาดก
4
1/8
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
16/237
สมันตปาสาทิกา
พระสูตร
4
21/630
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
2/36
สามันตาบาสาทิกา
พระสูตร
4
48/1298
สารถึงน้อง
อื่น ๆ
4
1/16
สารากริชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
4/80
สิกขาวินิจฉัย
บทสวดและพิธีกรรม
4
9/270
สุนนทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
2/38
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/11
สุภมิตชาดก
ชาดกทั่วไป
4
1/23
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
13/276
สูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/32
สูตรขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
4
5/30
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/25
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/43
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/35
เสดาะห์เคราะห์
ไสยศาสตร์
4
6/36
ไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์
4
1/12
หนังสือข้อโจทย์
ตำนานพุทธศาสนา
4
1/30
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
11/265
อนิจสักษณ์
4
1/18
อภิธรรมมัตถสังคหะ
พระอภิธรรม
4
1/18
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/25
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
5/93
อักขรศัพท์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/3
อัฎฐังคิกมรรค
ธรรมะทั่วไป
4
2/30
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/36
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/16
อินทร์ใช้ชาติ
นิทานพื้นบ้าน
4
6/64
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
6/63