คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองบัวชุม บ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กระต่ายคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
ขูลูนางอั้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
3/66
คุรุธรรมคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี,ธรรมะทั่วไป
4
1/22
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
17/374
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองประทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
4/60
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
ทิพมนต์ชาดก
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
เทวทูตสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
3/66
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
15/300
นิพานสูตร
พุทธตำนาน
4
7/140
บัวน้อย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
ปฏิโมกข์
พระอภิธรรม
4
1/20
ปฐมมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
4
2/44
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/120
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/19
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/110
ผาแดงนางไอ่
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
4
2/40
พระธรรม
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/18
พิมพิสาร
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
4
1/22
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
14/308
มหามูลนิพพาน
คัมภีร์ภาษาบาลี,ธรรมะทั่วไป
4
1/22
มหาสมยสูตร
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/20
มูลนิพพาน
พุทธตำนาน
4
40/800
ยถา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ยัสสณุ
4
1/20
ลำสามไตร
คัมภีร์ภาษาบาลี,ธรรมะทั่วไป
4
2/44
วัตถุสิงห์คำ
ปกิณณกะ
4
1/22
วิทรุทโท
4
1/20
วินัยสังเขป
พระอภิธรรม
4
1/18
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/100
ศัพท์ปฏิโมกข์
พระอภิธรรม
4
3/60
ศัพทะ
4
1/15
ศิริมานนทสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/22
สมาสสงสาร
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
12/240
สัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
สำราหู
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
62/620
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
4/88
อัฎสดิกมรรค
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
12/216
อานิสงส์เทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44