คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดทองนพคุณ บ้านปะหลาน ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
4/80
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
โฆษาจารย์
พุทธตำนาน
4
5/100
จัตปารีสุทธิศีล
พระวินัย
4
4/60
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
4/80
เจ้าเนมิราช
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองต้นการะพึก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/20
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
7/70
ฉลองทุงฝ้าย
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
4/80
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
12/210
ไตรปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
11/440
เทวทูตสูต
เทพนิยาย
4
8/160
เทศนา
พระวินัย
4
8/120
เทศสลอง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ธมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4
15/300
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
47/705
นิสัย
พระวินัย
4
4/80
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
12/240
ปกินะกะ
ปกิณณกะ
4
33/660
ปฐมสมโพธิ์
พระวินัย
4
40/80
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
1/20
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
9/180
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
16/240,2/40
พระมาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
4
2/40
พระอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
3/60
พระอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
1/20
ภิกขุณีกถา
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
มธุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
4
4/80
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
91/1820
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
4
1/20
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
87/1566
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
148/2220
รัตนสูตร
พระสูตร
4
1/15
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
21/420
ศัพท์ปริสะ
พระวินัย
4
1/20
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
4/60
สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/20
สลองโกนจุก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
สลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
สลองปทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
สลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
สังคายนา
พระวินัย
4
3/45
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
161/3220
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
10/200
สูตรทั้ง 5
พระสูตร
4
5/75
สูตรนาม
พระสูตร
4
1/15
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/30
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
หกกษัตริย์
มหาชาติชาดก
4
6/120
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
326/2934
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
7/140
อานิสงส์ก่อประทราย
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
อานิสงส์สร้างไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60