คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบูรพา บ้าน หนองโนแร่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาลนับมื่อส่วย
นิทานพื้นบ้าน
10
4/63
ขูลูนางอั้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
2/22
ครองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/57
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
10
7/197
จันทคราช
นิทานพื้นบ้าน
10
2/48
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
8/175
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
1/21
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
7/35
ฉลองเทียนใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10, 1/6
ฉลองพระไตรปิฏก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/13
ฉลองสังฑทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6, 1/11
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
22/357
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
4/72
เทวทูตสตร
เทพนิยาย
10
1/21
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
9/125
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
10
3/50
นิทานพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
10
2/26
บัญชา
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/3
บัวฮมบัวซอง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/64
บาลีนาม
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/29
บิตกะ
พระวินัย
10
6/24
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/15
ปัญหานางเทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/48
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
2/49
ผาแดงนางไอ่
นิทานพื้นบ้าน
10
10/110
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
10
6/80
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
13/246
พระธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/4
พระนิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
1/15
พระยาสุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
10
28/575
พระสังคายนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
9/193
มงคลทีปนี
พระสูตร
10
6/150
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
50/730
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
3/39
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
20/325
ลักษณะอุทร 5
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/39
ลำคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
10
5/64
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
14/300
ลำนกจอก
นิทานพื้นบ้าน
10
9/92
ลำนางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
5/75
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
6/94
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
8/191
ลำไภยชาดกกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
5/107
ลำมหาเถระแจ้งหน้าศพ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
ลำมหาหินแตก
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/5
ลำสุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
ลำสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
15/405
ลำอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
10
5/51
วัตถุพราหมณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
วัตถุพราหมณ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/6
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
8/81
ศัพท์มหราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/7
ศิลป์ชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
14/340
สวดชัยน้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/37
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/110
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
58/809
สามเณรสิกตา
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/24
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/48
เห็นอ้ม
นิทานพื้นบ้าน
10
12/135
เหล้มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/25
อนาคตวงศ์
พุทธตำนาน
10
6/122
อนุโลม
ธรรมะทั่วไป
10
1/12
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
116/1233
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
23/224
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
4/126