คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดนาเชือก บ้าน นาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คลองนิพพาน
พุทธตำนาน
10
1/12
จตุวีก
ธรรมะทั่วไป
10
1/22
จุนทสูกริยสูตร
ชาดกทั่วไป
10
2/34
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
1/22
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
ฉลองกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/17
ฉลองกาฬพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/14
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/44
ฉลองผ้ากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/11
ฉลองพระบาง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/16
ฉลองมหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/20
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
3/59
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/47
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
เชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ไชยปัญหา
นิทานพื้นบ้าน
10
3/79
ตำนานพระธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
4/37
ตำราหมอดู (หนังสือกัอม)
โหราศาสตร์
10
3/89
เทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/25
เทวดาทูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/25
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/23
ธรรมชาดก
ชาดกทั่วไป
10
2/30
ธรรมปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/22
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
8/16
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
10
2/130
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
10
3/66
นาคแสน
ประวัติพระสาวก
10
2/37
นามปัญญา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/27
นิทานพระบาง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/31
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
7/127
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
2/23
นิรพาน
พุทธตำนาน
10
2/25
นิสัยบราภวสูตร
พระสูตร
10
1/16
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
บาลีวินัน
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/24
บูชาโชค (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/31
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/11
ปราชิกกัณฑ์
พระวินัย
10
1/28
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ปัณณกรณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/28
ปัตตานี (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/27
ปาราชิกกัณ
พระวินัย
10
1/28
ป่าวเทวดา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
แปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/34
ผญา
อื่น ๆ
10
2/28
พระเจ้าใช้นชาติ
ชาดกทั่วไป
10
2/40
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
10/101
พระเจ้าศรีเศร้า
นิทานพื้นบ้าน
10
2/32
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
3/70
พระธรรมขันธิ์
ธรรมะทั่วไป
10
1/9
พระปรมัตค์
พุทธตำนาน
10
1/23
พระพุทธส์หิงค์
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/28
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
10
1/9
พระยามิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
1/20
พระยาศรีเศร้า
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
10
1/11
พระสุทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
38/418
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
29/333
พระอานิสงส์สลากภัตติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
พระอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
10
1/14
พลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/24
พิศดูถวายพรพระ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
พุทธฎีกา
กฏหมายโบราณ
10
1/13
ภาวสูตร
พระสูตร
10
1/14
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
23/507
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
8/154
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
5/67
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/57
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/16
มูลนิจ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
7/127
มูลนิพาน
ธรรมะทั่วไป
10
16/266
เมตตรัย
พุทธตำนาน
10
1/18
ยอดปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
2/18
ยอดปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
3/49
ยอดอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/16
ลำเตปทุบมา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ลำท้าวหัวข่อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ลำเสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
ลำหมาหยุย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/15
วัตถุบัญจศีล
ธรรมะทั่วไป
10
2/16
วัตถุเปรต
พระสูตร
10
1/12
วินัย
พระวินัย
10
2/62,1/69
วินัย
พระวินัย
10
6/146
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/16
ศิริมหามายา
ประวัติพระสาวก
10
4/25
สนธิ
พระวินัย
10
1/14
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
21/424
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
45/784
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/370
สุญโญ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
สุนทราช
พระวินัย
10
1/14
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/10
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/25
สูญโญ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
อธิษฐาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/31
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
2/32
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/17
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
10
2/14
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
10
3/20
อุบาทขันตี
สัทธิพิธีกรรม
10
1/5
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
2/32