คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดห้วยหิน บ้าน ห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/36
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8,1/7
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/25
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองญาติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองเทียนใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองวัด
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองหีบ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/9
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
1/24
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
9/180
แทนน้ำแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
2/13
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/22
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
7
4/26
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
1/19
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
26/520
บารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
12/41
บารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/85
เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ
4
8/120
ปิตะกะ
ปกิณณกะ
7
5/49
ปู่สอนหลาน
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/61
เปรตวัตถุ
พระสูตร
4
7/105
เปรตวัตถุ
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/120
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/27
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
7
1/13
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
7
1/21
พระธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
2/12
พระสีอาน
พุทธตำนาน
4
16/240
พระองค์จิต
7
1/10
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
73/657
พระโอททานุสติ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
พุทธตำนาน
พุทธตำนาน
7
1/11
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
7
2/28
มงคลทีปนี
พระสูตร
7
1/13
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
6/102
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
2/31
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/47
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
20/208
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
12/240
เมตตัยยะ
พุทธตำนาน
7
1/14
เมตตัยสูตร
พระสูตร
7
1/16
โมกข์อนิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
โมกสัต
มหาชาติชาดก
4
6/90
โมคคัลลานะ
ประวัติพระสาวก
7
1/5
ยอดปิฎกะ
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
ลำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
ลำแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
2/27
ลำธาตุ
7
2/13
ลำนกจอก
นิทานพื้นบ้าน
7
2/16
ลำบัวโฮมบัวเฮียง
นิทานพื้นบ้าน
4
6/120
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
ลำมหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
40/878
ลำสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
7/140
โลกขันติ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/15
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
3/60
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/50
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
7
1/22
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4
12/216
สรรพอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
สลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
สลองข้าวหมาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/10
สลองประทีบ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/13
สักการวิชา
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/90
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
1/17
สัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
สัพพปราพระวสูตร
พระสูตร
7
1/17
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/18
สุพรหมโขกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
15/300
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
18/123
อานิสงส์สลากภัตต์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
7/54
อุบาทขันติ
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/5
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/15
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
6/108