คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองเลา บ้านหนองเลา ต.หนองแก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
4
10/150
การวีก
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
การศัพท์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/15
กุลส์ยานี
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
ไกรสรดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
4
12/224
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
10/150
คำสอน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
จตุวีก
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
4
6/120
จุนทสูกริกสูตร
ชาดกทั่วไป
4
2/40
โจรโต
นิทานพื้นบ้าน
4
24/360
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองเทียนใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองเม็ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/10
ฉลองสูตรทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/8
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
5/100
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4
13/195
ชาลีภิเษก
พระวินัย
4
2/40
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
15/225
ไซใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
ตั๊กแตนคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/400
ทันตธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
4/80
ท้าวสีทน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/250
ท้าวสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
ท้าวโสวัต
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
8/160
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
4
6/72
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
6/120
ธาตุหัวอก
นิทานพื้นบ้าน
4
9/180
นกจอก
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
นันทะเสน
นิทานพื้นบ้าน
4
12/144
นางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
4
15/225
นางโภสพ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
นิสัยสิกขา
พระวินัย
4
5/60
เนมิราช
ทศชาติชาดก
4
7/140
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
19/285
บาลีปาราชิก
พระวินัย
4
9/180
บาลีวินิจฉัย
พระวินัย
4
6/72
บาลีสังเขป
พระวินัย
4
5/50
บาลีอาทิกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/60
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
4/80
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
21/315
ปฐมสังคายนา
พระอภิธรรม
4
4/80
ปลาแดกปลาสมอ
นิทานพื้นบ้าน
4
7/140
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
8/160
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
23/345
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
4
5/100
พระแก้ว
พุทธตำนาน
4
2/40
พระเจ้าใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
7/180
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
6/120
พระยาธรรม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
พระยามิลินท์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
พระลักษณ์พระราม
นิทานพื้นบ้าน
4
45/675
พุทธเสน
ประวัติพระสาวก
4
5/100
มงคลทีปนี
พระสูตร
4
20/300
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
63/1134
มหาวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
4
8/120
มัทธุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
4
8/160
มูลกรรมฐาน
ธรรมะทั่วไป
4
9/135
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
39/585
มูลต้นไตร
กฏหมายโบราณ
4
3/75
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
85/1275
มูละมูลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
3/39
เมตไตรสูตร
พุทธตำนาน
4
5/100
ยโสธราพิมพา
นิทานพื้นบ้าน
4
3/45
ยอดคัมภีร์
ธรรมะทั่วไป
4
4/80
ยอดมุข
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
4
6/120
ลำพระบาง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/20
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
3/60
วินัยสาร
พระวินัย
4
16/192
วิภัตติ
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
6/90
ศรัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
4
6/60
ศัพท์ปาราชิก
พระวินัย
4
10/100
ศัพท์สมาส
พระวินัย
4
4/40
สนธิสมาส
พระวินัย
4
4/80
สมาสสงสาร
ธรรมะทั่วไป
4
5/75
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/75
สังคายนา
พระอภิธรรม
4
10/100
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
69/1035
สาการะวิชาสูตร
พระสูตร
4
1/15
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/580
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
สูตรทั้งมวล
ธรรมะทั่วไป
4
4/40
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
หน้าผากไกลกรด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
1/300
หอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
4
11/165
อนาคตวงค์
พุทธตำนาน
4
5/100
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
94/846
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/130
อรหันตา
ธรรมะทั่วไป
4
3/60
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
4/80
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/10
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
4
2/40
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
1/20
เอกนิบาต
ชาดกทั่วไป,พระสูตร
4
2/40