คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คัชทะนาม
นิทานพื้นบ้าน
1
4/104
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
1
7/173
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/28
จันทสูกริสูตร
พระสูตร
1
2/46
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
1
2/46
ฉลองการสร้างไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/25
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
5/28
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
6/51
ฉลองธงฝ้าย
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/4
ฉลองธุงผ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองน้ำสร้าง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/15
ฉลองบัวระพันธะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
ฉลองปิฎ
ชาดกทั่วไป
1
5/51
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/7
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
4/27
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/15
ฉลองลำมูลนิพพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/8
ชนะฉันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
2/29
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
2/29
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/18
ชมภูบดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/18
เชยปักรสูตร
ชาดกทั่วไป
1
1/15
ฎีกานโม
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
ฏีกานโม
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
ตำนานพระแก้วมรกต
พุทธตำนาน
1
1/7
ตำนานพระแก้วมรกต
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/22
เต่าคำ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
เต่าคำ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
ทันถาธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
1/19
ท้าวคัชฌนาม
นิทานพื้นบ้าน
1
3/69
ท้าวคัชทะนาม
นิทานพื้นบ้าน
1
7/173
ท้าวคัชทะนาม
นิทานพื้นบ้าน
1
6/173
ท้าวคัดทะนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/173
ท้าวโศกกุง
นิทานพื้นบ้าน
1
1/7
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
1
1/17
เทวทัตสูตร
ชาดกทั่วไป
1
1/27
เทวทัตสูตร
ชาดกทั่วไป
1
1/20
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
1
1/12
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
4
1/7
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/8
ธาตุสะกุ้ง
นิทานพื้นบ้าน
1
1/17
นางต้นไตย
นิทานพื้นบ้าน
1
1/29
นิสัยอุกนิบาต
ธรรมะทั่วไป
1
1/38
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
16/272
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
28/425
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
10/138
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
11/150
บาลีนามทั้ง 5
พระวินัย
1
1/28
บาลีนามทั้ง 5
พระวินัย
1
1/28
บาลีปาราชิก
พระวินัย
1
8/168
บาลีปาราชิก
พระวินัย
1
3/67
บาลีลำโภชน์
พระวินัย
1
1/24
บาลีศรัทธา
พระวินัย
1
1/16
บาลีศรัทธา
พระวินัย
1
1/16
ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
9/230
ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
1/12
ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
1/27
ปฐมกับป์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
4/76
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
2/38
ปฐมกัปป์
ธรรมะทั่วไป
1
3/38
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
2/38
ปฐมคาถา
ปกิณณกะ
1
1/22
ปฐมคาถา
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
ปฐมมูล
ธรรมะทั่วไป
1
3/57
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
2/57
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
5/136
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
2/66
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1
1/3
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/109
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1
8/168
ปัญญาบาริมี
พระอภิธรรม
1
5/109
ปัญญาปารมี
พระอภิธรรม
1
14/270
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
1/40
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
1/40
ปุณณนาค
นิทานพื้นบ้าน
1
1/15
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
1
2/11
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
1
2/44
แปลปาฎิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
พระกึดพระกาน
นิทานพื้นบ้าน
1
4/78
พระกึดพระพาน
นิทานพื้นบ้าน
1
4/78
พระจตุรารัยสัจจะ
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/23
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
1
4/79
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1
29/571
พระธรรมวิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
2/14
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
26/505
พระพทธโฆษาจารย์
พุทธตำนาน
1
1/84
พระพุทธโฆษาจารย์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/84
พระยมกปกรณ์
พระอภิธรรม
4
1/8
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
26/196
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
1
31/247
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
1
97/994
โพธิสัตว์
ทศชาติชาดก
1
1/27
มงคลทีปณี
ธรรมะทั่วไป
1
9/178
มลคลทีปนี
พระสูตร
1
9/178
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
18/290
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
9/158
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
18/299
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
35/528
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
18/299
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
9/158
มัชฌิมนิกาย
ธรรมะทั่วไป
1
1/23
มัษฌิมนิกาย
พุทธตำนาน
4
1/23
มาลัยโจทย์
ธรรมะทั่วไป
1
1/36
มาลัยหมื่น
นิทานพื้นบ้าน
1
1/13
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
7/149
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
5/93
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
6/66
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1
4/76
มูลกึด
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
มูลต้นไตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/24
มูลต้นไตร
ธรรมะทั่วไป
1
2/53
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
45/684
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
37/684
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
9/156
ลำกุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
1
1/27
ลำกุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
4
1/27
ลำแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
1
11/148
ลำแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
1
11/148
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/17
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/17
ลำท้านกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/14
ลำธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
2/25
ลำพระเชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/16
ลำมหานิน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
ลำมหาหิน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/25
โลกนัย
ประวัติพระสาวก
1
4/98
โลกวินัย
พระวินัย
1
4/98
วัตถุเปรต
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/8
วัตถุเปรต
บทสวดและพิธีกรรม
1
1/8
วัตถุแล
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/32
วัตถุหินแตก
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/16
วินัย
พระวินัย
1
8/189
วินัย
พระวินัย
1
7/167
วินัยบัญญัติ
พระวินัย
1
1/18
วินัยปาฎิโมกข์
พระวินัย
1
1/22
วินัยสงฆ์
พระวินัย
1
1/15
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
4/26
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
3/20
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/7
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
ศัพท์ทาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
1
1/20
ศัพท์นาม
ปกิณณกะ
1
4/100
ศัพท์นิทาน
นิทานพื้นบ้าน
4
9/176
ศัพท์ปาฎิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
4/104
ศัพท์พระยมก
ปกิณณกะ
1
1/19
ศัพท์สมาส
ธรรมะทั่วไป
1
7/159
ศัพท์สมาส
พระวินัย
1
7/169
ศาสโนวาท
พุทธตำนาน
1
1/26
ศีลสิกขาบท
พระวินัย
1
1/33
สรรพนาม
พระวินัย
1
4/200
สรรพนิทาน
ธรรมะทั่วไป
1
2/59
สวดมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
1
2/42
สวดมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
1
1/29
สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
2/25
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/54
สะทา
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
สังคปกรณ์
ธรรมะทั่วไป
1
6/130
สังคหปกรณ์
ธรรมะทั่วไป
1
6/130
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
25/426
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
23/436
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/15
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/15
สุวรรณจักร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/12
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/42
สูตรมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
1
4/48
สูตรมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
1
2/42
สูตรมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
3/70
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/48
สูตรมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
2/48
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1
28/436
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1
10/218
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1
18/415
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
10/218
หนังสือปัญญา
ปกิณณกะ
1
1/3
หนังสือปัญญาปารมี
คำประพันธ์
1
1/3
อภิธรรม
พระอภิธรรม
1
83/873
อริยสัจ
พระอภิธรรม
1
4/70
อริยสัจจ์
พระวินัย
1
4/70
อวรินทร์
ธรรมะทั่วไป
1
1/20
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
5/157
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
7/157
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
อานิสงส์กฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/21
อานิสงส์กฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/21
อาบัติขันธ์
พระวินัย
1
1/20
อามัตติขันธ์
ธรรมะทั่วไป
1
1/20
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
1/7