คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านเขวา บ้านเขวา ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
3/60
คัมภีร์ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/19
คัมภีร์พรหมชาติ
ธรรมะทั่วไป
1/5
จันทมุด
นิทานพื้นบ้าน
1/15
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
1/14
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
2/25
ฉลองทราย
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/8
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/8
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/14
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/21
ฉลองหมากเบ็ญ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/8
ชินธาตุ
พุทธตำนาน
1/31
ตำนานเมืองสีสัตนาค
ประวัติศาสตร์
1/19
ตำนานอุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
2/36
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
2/37
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
1/22
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
6/134
เทวทูตสูตร
พุทธตำนาน
2/56
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
2/34
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
9/126
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4/83
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
1/23
ธรรมคำสอนสัพพัญญเจ้า
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/4
ธรรมบท
พระสูตร
7/167
ธรรมบท
พระสูตร
2/33
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
1/6
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
1/6
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4/54
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
3/17
นางแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
1/18
นิทานพรหมธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
1/21
นิทานสุวรรณนาค
นิทานพื้นบ้าน
1/4
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
2/29
นิพานสูตร
พุทธตำนาน
4/67
นิสัยวินัยสังเขป
พระวินัย
2/41
เนมิราช
ทศชาติชาดก
1/22
บาลีวินัยสังเขป
พระวินัย
3/48
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/33
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2/24
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2/42
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2/43
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7/144
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
8/118
ปราภวสูตร
พระสูตร
3/55
ปะระวะนะสูตร
พระสูตร
1/18
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
6/128
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4/39
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
2/30
ปาริสุกริสูตร
พระสูตร
1/17
ปิฎกะ
1/5
ปิตกะ
บทสวดและพิธีกรรม
2/19
ปิติสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2/27
แปดหมื่นสี่พันขัน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7/102
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
2/29
พงศาวดาร
นิทานพื้นบ้าน
1/17
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
2/40
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
5/201
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
5/140
พระเจ้าเอียบโลก
พุทธตำนาน
4/93
พระไตรปิฎกธรรม
2/11
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
3/60
พระธรรมปฐมกถา
ธรรมะทั่วไป
1/24
พระธรรมปฐมกถา
ธรรมะทั่วไป
1/23
พระนาคเสน
ประวัติพระสาวก
1/14
พระปาฏิโมกข์
พระวินัย
1/40
พระพีระติ
พุทธตำนาน
1/21
พระยาเนมิราช
ทศชาติชาดก
1/24
พระวิริยะ
พระวินัย
1/23
พระวีรติ
นิทานพื้นบ้าน
2/44
พระเวสสันตาชาดก
มหาชาติชาดก
1/17
พระสัมโพชฌ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/18
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
19/685
พราด
พุทธตำนาน
1/27
พื้นหนองโสน
ประวัติศาสตร์
1/8
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4/52
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
8/100
มหาบัญธิกะปริเฉท
บทสวดและพิธีกรรม
1/8
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
5/73
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4/63
มหาวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
1/32
มหาวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
2/41
มหาวัน
นิทานพื้นบ้าน
1/27
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
1/13
มิติสัมโมทนียกถา
ธรรมะทั่วไป
1/16
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
7/95
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
5/51
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/25
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
16/238
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
17/235
เมตไตรสูตร
พุทธตำนาน
2/44
เมตไตรสูตร
ไสยศาสตร์
1/22
ราชหงส์
พุทธตำนาน
1/19
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
5/85
ลำจันทบท
นิทานพื้นบ้าน
1/15
ลำบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
6/113
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
1/14
ลำบุษบาปลาแดก
นิทานพื้นบ้าน
2/33
ลำปลาแดก
นิทานพื้นบ้าน
2/30
ลำพระพุทธเสน
พุทธตำนาน
4/115
ลำหงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
3/62
ลือล้ำอาจ
1/12
วัตถุเปรต
พระสูตร
1/16
วัตถุเปรต
พระสูตร
6/80
วิชาสูตร
พระสูตร
1/16
วินัยสังเขป
พระวินัย
1/31
วินัยฮอมสังเขป
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/42
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
9/244
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4/133
ศีระษกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
1/26
สมันตมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
3/32
สรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/7
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/15
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
3/49
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
15/279
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
22/379
สัมโพชฌงค์
ธรรมะทั่วไป
1/25
สาราภวสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
1/16
สุทน
นิทานพื้นบ้าน
3/46
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1/11
สุวรรณลินคำ
นิทานพื้นบ้าน
2/34
สุวรรณลินคำ
นิทานพื้นบ้าน
2/56
สูตรนาค(หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
1/28
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
1/28
อภิธรรม
พระอภิธรรม
49/411
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
5/78
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
3/63
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/6
อานิสงส์ไตรปิฎก
พุทธตำนาน
7/29
อานิสงส์มหาชาติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/7
อิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
1/23
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
1/10
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
2/18
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
2/10
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
2/12,1/13