คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านดอนก่อ บ้านดอนก่อ ต.วังชัย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
10
3/101
กฎหมาย
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/22
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/15
กาพย์พระเจ้า
พระสูตร
10
1/8
กาฬเกด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/9
โคนันทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/25
จุนทสูทริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
1/12
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/11
ฉลองกลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/16
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/3
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/8
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/17
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/13
ฉลองผ้าปูดอกบัว
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/20
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/14
ฎีกานะโม
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/49
ไตรสรณคม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/33
ถวายทาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/24
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/22
นันทสูกริสูตร
พระสูตร
10
1/16
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/15
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
4/6
เนมิราช
ทศชาติชาดก
10
1/25
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/7
ปฐมปันนา
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
10
1/10
ปฐมปาราชิก
พระวินัย
10
1/18
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/14
ปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
แปดหมื่นสี่พัน
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/52
พระเจ้าพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
พระปาถะสิงครานสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
10
1/18
พระยาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
10
3/51
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
10
2/49
พระอัครสูตร
พระสูตร
10
1/10
ภาวทั้งสาม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/34
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
24/266
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/33
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/27
มัชฌิมมกถา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
มาฆมานพ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
21/403
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/19
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/22
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
5/142
มูลสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/17
เมตไตรสูตร
พุทธตำนาน
10
1/23
วัตถุเปรต
พระสูตร
10
1/12
วินัย
พระวินัย
10
2/65
วินัยสงฆ์
พระวินัย
10
1/44
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/40
ศรีมหามายา
ประวัติพระสาวก
10
1/25
ศรีวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/39
ศรีสุทโธ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
ศัพท์กับยาจก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
สมันตบสาทิกา
พุทธตำนาน
10
1/16
สมันตมหาปัฎฐาน
พระสูตร
10
2/20
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
6/108
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
สุดพาดฆ้อง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
สุวรรณสาม
ชาดกทั่วไป
10
1/16
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
หนังสือพระธรรม
พระอภิธรรม
10
1/23
หนังสือพระบาง
พุทธตำนาน
10
1/35
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
5/124
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
74/631
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
3/44
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/24
อานิสงส์มหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/9
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/11
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
4/32
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
5/107