คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
10
1/27
กฐินขันธ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/64
กำลังธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/9
กุมารกัสสปสูตร
พระสูตร
10
1/26
โกศลสังบท
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
จำปาสี่ต้น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/3
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
2/23
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/21
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
ฎีกาพาหุง
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/86
ตำรายา
ยาสมุนไพร
10
2/48
แต้มตาผ้า
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/20
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
2/32
ธรรมบท
พระสูตร
10
2/20
ธรรมปิยะกะ
ธรรมะทั่วไป
10
1/20
นครธรรมสูตร
พระสูตร
10
1/14
นันโทปนันทสูตร
พระสูตร
10
1/29
นางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
นิติคาถา
ไสยศาสตร์
10
1/12
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
5/64
นิสัยวินัยสังเขป
พระวินัย
10
1/21
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/23
ปฐมสมโพธิกถา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
3/86
ปิฎก
ชาดกทั่วไป
10
1/6
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
2/28
พระธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/4
พระนาภาสัมมะสูตร
พระสูตร
10
1/14
พระนิพพาน
พุทธตำนาน
10
1/7
พระปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/49
พระยาจิตตา
ชาดกทั่วไป
10
1/15
พระยาจิตราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
พระยาธมบที
พุทธตำนาน
10
1/27
พระสมันตปกรณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
พื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
10
1/9
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
20/345
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
6/118
มาลัยสูตร
พระสูตร
10
1/20
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
23/576
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
4/91
ราชธรรม 10 ประการ
ธรรมะทั่วไป
10
1/18
ลำพระเจ้าใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
10
1/14
วัตถุหินแตก
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
2/26
วินัยสูตร
พระสูตร
10
1/20
วินิจฉัย
พระวินัย
10
1/18
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/39
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
2/65
ศิริวิมาลาถาริวิชาสูตร
พระสูตร
10
1/13
เศรษฐีทั้งห้า
ชาดกทั่วไป
10
4/74
สมกัมมัฏฐาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
7/166
สังคหะปกรณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/44
สังคายนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/106
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
23/354
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/27
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
3/28
สู่ขวัญเรือน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
สูตรทั้งห้า
พระสูตร
10
1/14
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
หงส์อามาตย์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/31
หมอดู
โหราศาสตร์
10
1/12
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
39/416
อริยเมตไตยสูตร
พุทธตำนาน
10
1/10
อริยสัจจ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/18
อัปปมาทธัมมะ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
4/38
อานิสงส์ทำบุญ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/11
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
อาลักขณะสูตร
พระสูตร
10
1/18
อุบาทว์ขันติ
สัทธิพิธีกรรม
10
3/15
อุปราชจิตติ
พระสูตร
10
1/5
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
2/47