คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดดอนจันทราราม บ้านหนองตูม ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
9
4/82
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
5/127
จันทรคราส
นิทานพื้นบ้าน
9
5/98
ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/24
ฉลองเทียนใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/6
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/22
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/9
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
9
2/38
ตำราดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
9
1/14
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
9
1/41
ถวายดอกเผิ้ง
สัทธิพิธีกรรม
9
1/14
ธรณีสารจืด
อื่น ๆ
9
1/20
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/6
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
9
2/30
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
9
1/25
พระเจ้าใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
9
1/27
พระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
9
1/14
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
9
12/136
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
15/187
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
2/30
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
7/113
ลำสุรรณลิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
9
1/30
ลินคำ
นิทานพื้นบ้าน
9
1/33
วัตถุครุธรรม
ธรรมะทั่วไป
9
1/22
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/17
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/17
สุวรรณสาม
ชาดกทั่วไป
9
1/7