คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านหนองขาม บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฐินขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/29
กาลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
10/225
กาเล
10
8/60
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
10
1/18
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/25
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/24
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/24
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
เทศนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
ธรรมวิจัย
พระวินัย
10
1/22
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
2/11
นามศัพท์พุทธา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/19
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
2/25
นิสัยนางนโสธรา
นิทานพื้นบ้าน
10
5/168
เนมิราช
ทศชาติชาดก
10
6/145
บทวิชาจารณสัมปันโน
บทสวดและพิธีกรรม
10
13/10
บทสุดโต
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/110
บทอรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
บาลีวินัย
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
7/149
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/13
ปิติสัมโพธพงค์
ธรรมะทั่วไป
10
1/20
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/98
พระไตรภูมิโลกวิตถาวร
พุทธตำนาน
10
1/21
พระพุทธคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/25
พระวินัย
พระวินัย
10
8/171
พระวินัยสังคหะ
พระวินัย
10
1/29
พระวินัยสังคหะ
พระวินัย
10
1/17
พระวิริยะสัมโพชพงค์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
พื้นโลก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/29
พุทธศัพท์
ธรรมะทั่วไป
10
1/21
ภูริทัต
นิทานพื้นบ้าน
10
5/147
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
14/240
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
5/50
มหาอุปคุต
คำประพันธ์
10
3/51
มัชณิมนิกาย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
6/120
มูลต้นไตร
กฎหมายโบราณ
10
7/175
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
7/191
ยสน
นิทานพื้นบ้าน
10
3/77
ยอดไตร
พระวินัย
10
3/62
ยอดไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/79
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
4/126
ลำฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/39
ลำชนะสันทะ
นิทานพื้นบ้าน
10
3/94
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
6/110
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
2/40
ลำพระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
9/166
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
ศัพท์กิจวินัย
พระวินัย
10
2/38
ศัพท์กิจวินัย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
ศัพท์โพธิสัตว์
พุทธตำนาน
10
1/20
ศัพท์อิติปิโส
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
สมันตมหาปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/41
สมาธิสัมโพชพงค์
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/40
สังคายนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/94
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
4/86
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
5/136
สุทธิโสม
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/110
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
7/95
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
10
8/213
สุวรรณจักร
ชาดกทั่วไป
10
7/136
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
64/735
อรรถจุลวรรค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
อาการวิชาสูตร
พระสูตร
10
3/70
อานันทเถรสูตร
พระสูตร
10
1/17
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/72
อานุโลม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/25
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/4
อุเบกขาสัมโพชพงค์
ธรรมะทั่วไป
10
1/20
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
8/166