คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านผักหวาน บ้านผักหวาน ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
7/58
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/5
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/27
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
2/47
ขุนพรม
ประวัติศาสตร์
10
1/9
คำถวายทาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
คุรุธรรม
พระสูตร
10
1/5
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/32
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/16
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองดอกการพรึท
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/11
ฉลองธรรมมาส์น
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองบังสกุล
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/15
ฉลองบังสกุล, ผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/23
ฉลองโบสถ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10
ฉลองผ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/12
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/12
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/13
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/25
ฉลองเว็จ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองหีบ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/12
ฉลองฮด
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/13
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
2/51
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
3/84
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/24
ท้องเสียอาบัติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/21
ท้าวแบ้
นิทานพื้นบ้าน
10
1/25
ทุกข์ขัตติวงศ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/28
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
2/25
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
1/5
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
2/30
นิสัยมิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
5/118
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/20
บุณกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
1/17
ปวารณา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
2/63
ปุณนะนาคกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
1/16
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/11
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/27
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
2/30
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/19
พระนิพพานสูตร
พระสูตร
10
2/32
พื้นขุนบรม
ประวัติศาสตร์
10
1/16
พื้นธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
3/19
พื้นธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
2/20
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
12/158
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
4/36
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/8
มหาวรรค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/49
มาลัยสูตร
พระสูตร
10
3/26
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/12
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/26
มูลกิติ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/33
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/19
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/52
ยอดไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/12
ยอดธรรม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/32
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/20
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9
ลำอรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
2/27
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/27
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
เวรคำถวายทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
10
4/102
ศิริมานนสูตร
พระสูตร
10
2/31
ศิลสาระ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/96
สรรพกรรมวาจา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/23
สรรพปาราชิก
พระวินัย
10
1/25
สรรพสมาส
นิทานพื้นบ้าน
10
2/42
สังฆธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/22
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
3/51
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
3/67
สิกขาบทวสามเณร
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/31
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/10
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
2/51
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/28, 1/20
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
3/84
สุวรรณลิ้นคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
สุวรรณสินคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/27
สู่ขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/30
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
หงส์หิน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/33
อนาคตวงค์
พุทธตำนาน
10
1/22
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
13/45
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
12/83
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
2/35
อัฏฐังคิกบรรค
ชาดกทั่วไป
10
1/13
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/68
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/58
อานิสงส์เทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
3/63