คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านเปลือย บ้านเปลือย ต.บอใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คัชนาม
นิทานพื้นบ้าน
9
1/88
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
9
2/38
ฉลองปิตถะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/3
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
9
3/53
ธาตุอุณาชิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/26
บาลีมูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
18/400
บาลีไวยกรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/28
ปฐมสูตร
พระสูตร
9
1/19
พระธาตุอาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/24
พระนาคเสน
ธรรมะทั่วไป
9
1/10
พระปาฏิโมกข์
พระวินัย
9
1/36
พระมาลัยโจทย์
ประวัติพระสาวก
9
1/36
พระสังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/15
พระสุตันตปิฎก
9
1/14
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
9
1/16
พระอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
พุทธนรพัน
มหาชาติชาดก
9
1/25
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
15/154
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
9
2/53
ยอดสิบ
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
1/10
ลำวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/22
วินิจฉัยกถา
พระอภิธรรม
9
1/42
สัทธาวมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/16
อภิธรรม
พระอภิธรรม
9
1/8