คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดกลางกุดรัง บ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
2/109
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
1/41
กตัญญู
ธรรมะทั่วไป
4
1/11
กัมมัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
กำลังทั้งสี่
ธรรมะทั่วไป
4
1/10
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
1/32
คาถาวัตถุ
ธรรมะทั่วไป
4
1/9
คำกลอน
คำประพันธ์
4
1/15
คำบูชา
สัทธิพิธีกรรม
4
1/7
คำอาราธนา
ธรรมะทั่วไป
4
1/50
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/27
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
3/61
จีวรขันธ์
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
3/75
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
4
9/142
จุลทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
4/79
จุลวรรค
ธรรมะทั่วไป
4
23/713
จุลสูตร
พระวินัย
4
1/18
ฉลองขัว
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ฉลองไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/17
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/6
ฉลองบั้งไฟ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/4
ฉลองผ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/14
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/16
ฉลองผาสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/4
ฉลองพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/15
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/8
ฉลองมูลนิพพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/9
ฉลองสัมทานทั้งมวล
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
3/42
ฉลองหงษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/8
ฉลองอานิสงส์ศีล
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/27
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/27
เซียงเมียง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/68
ฎีกาพารโพช
ธรรมะทั่วไป
4
1/27
ฎีกาสังคหะ
ธรรมะทั่วไป
4
1/28
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
1/42
ท้าวบัวฮมบัวฮอม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/100
ท้าวหัวข้อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
4
5/72
ทุกข์อริยสัจจ์
ธรรมะทั่วไป
4
1/14
เทวทูตทั้งห้า
เทพนิยาย
4
2/30
เทวทูตสูตร
พระสูตร
4
9/204
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
4/81
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
ธรรมกึด
ธรรมะทั่วไป
4
1/19
ธรรมขันธ์
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
1/30
ธรรมบก
ธรรมะทั่วไป
4
13/369
ธรรมบท
ธรรมะทั่วไป
4
4/96
ธรรมสูตร
พระสูตร
4
1/19
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/7
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/5
ธาตุมูลกัจจายน์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/26
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
2/46
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
7/125
นิสัยมูล
พระวินัย
4
1/21
บริวาสขันธ์
ศาสนา
4
1/32
บอกเหตุอาบัติ
พระวินัย
4
1/17
บับชานิสังกถา
พระวินัย
4
1/17
บัพพัชชาขันธ์
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
4/118
บาลี
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/11
บาลีปาราชิก
พระวินัย
4
2/50
บาลีสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/24
บาลีสังคหะ
พระวินัย
4
1/12
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/19
ปฐมปันนา
ธรรมะทั่วไป
4
1/27
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
3/35
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/10
ปฐมสังคายนา
พระวินัย
4
2/36
ปฐมสังคายนา
พระอภิธรรม
4
1/14
ปัญญหาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/11
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
1/28
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/47
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
9/99
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/49
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/38
พระการะนา
ธรรมะทั่วไป
4
1/9
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
4
1/35
พระกึดพระพาน
ธรรมะทั่วไป
4
2/41
พระจกุลาริยะสัจน์
ธรรมะทั่วไป
4
1/16
พระจาตุลาระยะปการณา
พระวินัย
4
1/18
พระเจ้าพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
พระชนกกถา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
พระฐาติกะ
ธรรมะทั่วไป
4
2/18
พระไตรปิฎก
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/32
พระไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
4
2/15
พระทุกข์สมุทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/14
พระเทศขันธ์
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
4
2/55
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/35
พระธรรมวินัยสโมทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
พระธรรมวิริยะสัมโมไชย
ธรรมะทั่วไป
4
2/53
พระธรรมสวนาสิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
4
7/135
พระธรรมสูรย์
ธรรมะทั่วไป
4
1/16
พระธาตุกขโทปนสูตร
พระวินัย
4
1/11
พระธาตุติก
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/34
พระธาตุปการณา
ธรรมะทั่วไป
4
1/9
พระนิคสัคคี
ธรรมะทั่วไป
4
1/32
พระนิติสัมโนทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/19
พระปริวาร
พระวินัย
4
1/30
พระยามิตติยะ
ปกิณณกะ
4
5/153
พระยาสุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/13
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
พระศรัทธาสังคหะ
พระวินัย
4
1/30
พระสังคยเณรกถา
พระวินัย
4
1/17
พระสังคหะ
พระวินัย
4
2/77
พระสัพมันฐานมหาปัฎฐาน
พระอภิธรรม
4
2/22
พระสารีริกธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/15
พระสีพระการ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/28
พระอธิตะ
ธรรมะทั่วไป
4
2/56
พระอนันตลักขการสูตร
พระวินัย
4
1/13
พระอภิธรรม
พระวินัย
4
59/850
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
90/1276
พระอภิธรรมสังคหะ
พระอภิธรรม
4
1/24
พระอรรถกถาวินัย
พระวินัย
4
2/34
พระอริยสัมโมทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
พระอัปมาธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/12
พระอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
พระอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ภูริทัต
นิทานพื้นบ้าน
4
1/26
มงคลสูตรไตร
พระอภิธรรม
4
1/11
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
15/250
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
1/30
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/25
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
3/38
มหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
4
6/321
มาลัย
ประวัติพระสาวก
4
2/43
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
4
1/25
มิลินทะ
ประวัติพระสาวก
4
3/73
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
20/437
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
27/797
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
4
4/141
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
มูลนิธิ
พระวินัย
4
1/22
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
6/146
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
17/360
เมตไตรสูตร
พุทธตำนาน
4
1/23
ยอดไตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/23
ยอดไตรหลวง
ธรรมะทั่วไป
4
2//24
โยชนามูลกัจจาย
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/31
โยธนา
ธรรมะทั่วไป
4
2/51
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
ลำผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/5
ลำสัญญาพละ
ธรรมะทั่วไป
4
1/24
วสุปนายิกาขันธ์
พระสูตร
4
1/30
วิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/16
วิชาสูตร
พระวินัย
4
1/16
วิฑูรบัณฑิต
ธรรมะทั่วไป
4
1/39
วิฑูรย์บัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
2/70
วินัยมูล
พระวินัย
4
2/50
วินัยห้องกายออก
พระวินัย
4
1/81
วิภังคะ
ธรรมะทั่วไป
4
1/17
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/21
ศัพท์ศีล
พระวินัย
4
1/14
เศรษฐีทั้ง 5
ศาสนา
4
1/19
เศรษฐีทั้งห้า
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
สนธิอาขะยาต
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/25
สมันตปาสาทิกา
พระวินัย
4
2/23
สมันตปาสาทิต
พระวินัย
4
1/22
สลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/25
สังคิสโมทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
41/741
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
28/533
สัพนาม
พระวินัย
4
1/19
สัพปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/24
สามนต์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/26
สามันตะ
ธรรมะทั่วไป
4
1/24
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/79
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
10/207
สีระกถา
ธรรมะทั่วไป
4
1/10
สีสาอ้อมล้อมตอมคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
2/22
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
2/33
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/127
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/50
สูตรสนธิ
พระวินัย
4
1/12
เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
4
2/30
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
1/13
หนังสือบาลี
พระวินัย
4
1/10
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
อธิกรรม
พระวินัย
4
8/255
อนาคตวงศ์
พุทธตำนาน
4
5/82
อรรถกถานิปกรณ์
พระวินัย
4
1/29
อรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/16
อริยสัจจ์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
1/25
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/24
อาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/28
อานิสงส์โกนจุก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/14
อานิสงส์พระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/17
อานิสงส์พระไตรสรณคม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/41
อานิสงส์ฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/33
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/8
อานิสงส์สังคายนะ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/29
อานิสงส์สิกขา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/26
อาริกขะวัตนะสูตร
พระสูตร
4
1/16
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/25
อุณาธิตถาเพียร
พระวินัย
4
1/29
อุบาตขันตี
สัทธิพิธีกรรม
4
1/21
อุเบกขาสมุทัย
ธรรมะทั่วไป
4
1/21
อุปมาธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/11