เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่โครงการใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานที่วัดท่าวารีปทุมวนาราม บ้านเขวาชี ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการลงพื้นที่จัดระบบเอกสาร ในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เนื่องจากจำนวนใบลานของวัดในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนน้อย
ภาพที่ 1 – 3 อาคารเสนาสนะภายในวัดท่าวารีปทุมวนาราม บ้านเขวาชี
   วัดท่าวารีปทุมวนาราม หรือวัดบ้านเขวาชี เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 และในปี พ.ศ. 2469 ทางวัดมีการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ซึ่งจากการสำรวจเอกสารใบลานเบื้องต้นพบว่า มีคัมภีร์ใบลานเก็บไว้ 1 ตู้พระธรรม
 
ภาพที่ 3 – 6 ลักษณะการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานของวัดท่าวารีปทุมวนาราม ก่อนทำการจัดระบบ
ภาพที่ 7 – 12 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการใบลาน
ภาพที่ 7 – 12 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการใบลาน
   หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดใบลาน พร้อมทั้งอ่านชื่อเรื่อง และแยกหมวดหมู่เอกสารใบลานแล้วพบว่า เอกสารใบลานที่วัดบ้านเขวาชีนี้ มีสภาพพลัดผูกเและอยู่แบบกระจัดกระจายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องเลือก
ใบลานที่เป็นชุดเดียวกันให้มาอยู่ในมัดเดียวกันเท่าที่จะทำได้ ซึ่งหลังจากที่ปฏิบัติงานแล้วจึงพบว่ามีคัมภีร์ใบลานอยู่ในสภาพสมบูรณ์จำนวนไม่น้อย