เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่โครงการใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัดเป้าหมายของการดำเนินงานในครั้งนี้คือ วัดบ้านเหล่าแถม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
   
ภาพที่ 1 – 3 อาคารเสนาสนะภายในวัดบ้านเหล่าแถม
   เมื่อเดินทางถึงวัดบ้านเหล่าแถมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าเพื่อขอเข้าจัดระบบเอกสารใบลานให้กับทางวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับความร่วมจากพระคุณเจ้าเป็นอย่างดี
   วัดบ้านเหล่าแถม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 โดยมีพระพิมพ์ ฤทธิแผลง เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น ปัจจุบันมีพระสงฆ์ประจำอยู่ที่วัดเพียงรูปเดียว
         
     
ภาพที่ 4 – 7 สภาพใบลานก่อนจัดระบบ
 
ภาพที่ 8 – 10 เจ้าหน้าที่ขนใบลานออกมาทำความสะอาด และจัดระบบ
   จากการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารใบลานของทางวัดบ้านเหล่าแถมนั้น พบว่าทางวัดนำเอกสาร
ใบลานไว้ในตู้ไม้สี่เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บใบลานโดยเฉพาะและนำผ้าผะเหวดเก็บรวมไว้ด้วย สภาพใบลานและผ้าห่อขาดชำรุดเป็นส่วนมาก สาเหตุเกิดจากพวกหนู แมลงเข้าไปกัดแทะนั่นเอง
ภาพที่ 11 – 13 เจ้าหน้าที่ขนใบลานออกมาทำความสะอาด และจัดระบบ
   เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง และคัดแยกใบลานให้เป็นหมวดหมู่แล้วพบว่า คัมภีร์ใบลาน
ส่วนมากมีสภาพสมบูรณ์ครบชุด จึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
เรียบร้อยดีมาก
ภาพที่ 14 – 16 สภาพใบลานที่ผ่านการจัดระบบและการขนย้ายคัมภีร์ใบลานเพื่อเก็บเข้าตู้ดังเดิม