วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ออกจัดระบบเอกสารใบลานให้กับวัดบ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
   ที่วัดบ้านบัวหลวงนั้น มีลักษณะการจัดเก็บเอกสารใบลานที่แตกต่างจากวัดอื่น เนื่องจากทางวัดได้มอบหมาย
ให้ผู้แทนของชุมชนเป็นผู้ดูแลเอกสารใบลานโดยมีนายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิการบดีกรมสามัญศึกษาปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านบัวหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดเป็นห้องสมุดชุมชนในชั้น 1 และ
ชั้นที่ 2 เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปและเอกสารใบลานก็เก็บไว้ในชั้นนี้ด้ว
   เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงวัดบ้านบัวหลวงก็ได้ติดต่อกับคุณแม่ภาพร สายเจริญ ซึ่งเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยท่านก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ ให้ความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม คอยให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เรื่องพิพิธภัณฑ์ และให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาเป็นอย่าง
           
   จากการตรวจสอบสภาพเอกสารใบลานในเบื้องต้นพบว่า คัมภีร์ใบลานของวัดบ้านบัวหลวงนั้น มีสภาพพลัดผูกทุกผูกและทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า ทางวัดได้มัดเอกสารรวมกันโดยไม่มีผ้าห่อคัมภีร์ไว้เลย ซึ่งผู้เขียนสันนิษฐานว่า เดิมคัมภีร์ใบลานเหล่านี้มีผ้าห่อคัมภีร์ลวดลายต่างๆ ที่สวยงามอันแสดงถึงความเชื่อ ความศรัทธาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปผ้าห่อคัมภีร์เหล่านั้นอาจชำรุดเสียหาย และเมื่อทางชุมชนได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ ผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวจึงนำผ้าห่อคัมภีร์ออกเสีย
   เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดแล้ว จึงอ่านชื่อเรื่องเพื่อนำใบลานในแต่ละผูกวางไว้ตามหมวดหมู่ที่กำหนด ได้แก่ หมวดพระวินัย พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม คัมภีร์บาลี นิยายธรรม นิยายนิทานพื้นบ้าน ฯลฯ เมื่อแยกหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ประจำแต่ละหมวดเพื่อเลือกใบลานที่อยู่ชุดเดียวกันให้อยู่เป็นผูกๆ เรียงตามลำดับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นจึงทำการห่อด้วยผ้าขาว และร้อยเชือกให้เรียบร้อย ปรากฏดังภาพ