คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดอุดรรังสฤษ์ บ้านตำแย ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กรวดน้ำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
1
1//24
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
1
8/114
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
4
4/54
กาพย์พระเจ้าใหญ่
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/11
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
1
2/44
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
โกวินทสูตร
พระสูตร
1
1/22
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1
8/321
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
4/102
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
1
4/101
ขุนทึ้ง
นิทานพื้นบ้าน
4
3/72
โควินทสูตร
พระสูตร
1
2/43
จันทสูตร
พระสูตร
1
1/14
จุนทสุกกริสูตร
พระสูตร
1
1/16
จุลหสูกริสูตร
พระสูตร
1
2/35
แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/30
ฉลอง
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
1/5
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/11
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/8
ฉลองข้าวพันก้อน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/2
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/13
ฉลองจักรธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองฎีกา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/5
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/7
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองบังสกุล
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/4
ฉลองปทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองประสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/4
ฉลองผ้าเพดาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองผ้าอาบน้ำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองพระพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/9
ฉลองศัพท์นาม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองอาราม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/7
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
4/86
ฎีกามาลัย
ธรรมะทั่วไป
1
1/19
ทิพย์มนต์
ธรรมะทั่วไป
1
1/18
เทวดาสูตร
พระสูตร
1
1/27
เทวทูตสูตร
พระสูตร
1
2/55
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
5/108
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
4
14/134
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
11/91
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
21/208
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
18/281
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
18/193
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
9/136
นิพพานสูตร
พระสูตร
1
10/120
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
4/56
บาลีปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
2/67
บูชาเทพเจ้า
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/30
ประฐมโพธิกถา
พุทธตำนาน
1
1/17
ปัญญาเทวดา
ธรรมะทั่วไป
1
2/23
ปัญญาบารมี
พระสูตร
1
3/62
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1
1/7
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
3/76
ปัญหาเทวดา
ธรรมะทั่วไป
1
1/14
ปันปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
1/34
ปิฎก
ชาดกทั่วไป
1
9/511
แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
1
8/128
พงศาวดาร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/13
พระกึดพระกาน
นิทานพื้นบ้าน
1
2/42
พระเจ้าเทศนา
ธรรมะทั่วไป
1
3/42
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
5/117
พระเจ้านิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
4/116
พระเจ้าสิบชาติ
มหาชาติชาดก
1
2/26
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
4/89
พระนาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/22
พระนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/26
พระปฐมสังคยนา
พระวินัย
1
1/7
พระปุจฉาพยากรณ์
ธรรมะทั่วไป
1
3/51
พระมาลัย
ธรรมะทั่วไป
1
1/14
พระยาปุณราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/12
พระยาพิมพิสาร
1
1/13
พระอภิธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
132/1673
พุทธนรมุนี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
พุทธเสน
ประวัติพระสาวก
1
4/93
พุทธเสน
นิทานพื้นบ้าน
1
4/106
มงคลทิพย์
ธรรมะทั่วไป
1
1/26
มงคลทีบนี
พระสูตร
1
1/10
มงคลทีปนี
ธรรมะทั่วไป
4
10/354
มงคลทีปนี
พระสูตร
1
10/322
มวลทีบนี
พระสูตร
1
1/9
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
19/307
มาลัยสูตร
พระสูตร
1
1/23
มูลกัจจายนะ
ธรรมะทั่วไป
1
2/69
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
12/360
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
1
12/360
มูลกิจจายนะ
อื่น ๆ
1
23/637
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
43/789
เรวดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/12
ลำแปดหมื่น
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
4/78
ลำยอดธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
1/9
โลกทีปนี
พระสูตร
1
2/31
วินัย
พระวินัย
1
5/124
วินัยรวมธรรม
พระวินัย
1
1/14
วุสุทธิยา
พระสูตร
1
17/159
ศรัทธาวิมาลา
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
ศัทธาวิมาลา
ธรรมะทั่วไป
1
1/14
ศัพท์ธรรมวาจา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/20
ศัพท์ปาราชิก
พระวินัย
1
1/24
ศัพท์แปล
ธรรมะทั่วไป
1
2/54
ศัพท์วินัยกิต
พระวินัย
1
11/303
ศัพท์สนธิ
พระวินัย
1
7/109
ศัพท์อภิธรรม
พระสูตร
1
1/16
ศิริมานนท์สูตร
พระสูตร
1
13/376
สมาดสงสาร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/13
สมุดโย
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
สวดชัยใหญ่
ธรรมะทั่วไป
1
1/46
สวดนิรพาน
ธรรมะทั่วไป
1
1/8
สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
2/32
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
77/1258
สิกขาบท
ธรรมะทั่วไป
1
1/52
สุทธิมรรค
ธรรมะทั่วไป
1
1/16
สุทธิมรรค
ธรรมะทั่วไป
1
3/32
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/11
หงษ์อามาตย์
ธรรมะทั่วไป
1
5/146
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
1
1/10
อนิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
6/94
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
1
3/54
อาการวัตตสูตร
พระสูตร
1
1/21
อาบัตตินา
ธรรมะทั่วไป
1
1/6
อินทสูกริสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/18
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
2/24
อุณาทิกัจยนะ
อื่น ๆ
1
1/30
อุปคุต
ธรรมะทั่วไป
1
1/17