คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
4/85
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
1
11/269
คาถาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
2/77
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
3/56
ฉลองพระเวสน์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
ฉลองมหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/9
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/8
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1
2/51
เทวทูตรสูตร
พระสูตร
1
7/177
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/21
นาคแสน
นิทานพื้นบ้าน
1
23/570
นามปัญญา
พระอภิธรรม
1
2/53
ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
2/58
ปลาแดกปลาแข็ง
นิทานพื้นบ้าน
1
2/41
พญากรุงศรีสัญชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
2/54
พระเจ้าเลียบโลก
นิทานพื้นบ้าน
1
15/390
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
7/152
พระนางผุสดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/19
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
1
13/130
พระอินทร์ใช้ชาติ
ปกิณณกะ
1
2/50
พื้นธาตุ
ปกิณณกะ
1
1/13
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
34/722
มูลกัจจายานะ
อื่น ๆ
1
10/237
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
38/709
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
1
7/147
ลำสุธน
นิทานพื้นบ้าน
1
3/102
ลำสูตรมนต์ใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/50
วัตถุเปรต
ปกิณณกะ
1
2/55
วินัยต่าง ๆ
พระวินัย
1
13/407
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
1/30
ศรีมหามายา
นิทานพื้นบ้าน
1
10/237
เศรษฐีคนึงหาลูก
นิทานพื้นบ้าน
1
2/40
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
56/1,121
สุริวงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
10/282
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
1
17/486
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/32