คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสุวรรณาวาส บ้านกันทรวิชัย ต.กันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฐินทานกถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
กตัญญู
พระวินัย
4
120
กถาโมกข์สังเวชโนบาย
พระวินัย
4
1/22
กรณียกัตสูตร
พระสูตร
4
1/22
กานาทีนวะ
พระสูตร
4
1/22
คัณฐีปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
5/115
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
4
1/10
คาถาธรรมบท
ไสยศาสตร์
4
27/342
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/19
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/22
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
ติลักษณะ
โหราศาสตร์
4
1/15
ไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
ไตรสิกขา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
ทานกถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/20
เทวดาสังยุตคาถา
ไสยศาสตร์
4
1/18
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
1/22
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
ธรรม 3 ไตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
6/132
บับสิกขาวัณณนา
ธรรมะทั่วไป
4
25/375
บุบพสิกขา
พระวินัย
4
16/352
ปกิณณกะ
ปกิณณกะ
4
16/256
ปกิณณกะ
ปกิณณกะ
4
13/195
ปฏิจสมบาท
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
ปฏิสังขรณกถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/18
ปัญจเภสัช
ยาสมุนไพร
4
1/22
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
ปาฐเถรคาถา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/18
เปรตวัตถุ
พระสูตร
4
1/20
พระธรรมบท
พระวินัย
4
42/630
พระธรรมบทบั้นปลาย
พระสูตร
4
20/400
พระปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
11/242
พระสูตรต่าง ๆ
พระสูตร
4
28/504
พิธีกัณฑ์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
ภิกขุณีปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/22
มงคลทีปนี
พระสูตร
4
27/594
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
21/483
มหามูลนิพพาน
พระวินัย
4
1/22
มหาสมัยสูตร
พระสูตร
4
7/105
มาติกา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
4
1/20
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
36/540
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/22
เมตไตรสูตร
พุทธตำนาน
4
1/18
วัตถุธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
4
1/20
วินัยสัเขป
พระวินัย
4
1/20
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/44
ศัพท์ศีลทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/22
ศีลกถา
พระวินัย
4
1/15
สตูปัสตฺตฺ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
สวดมนต์ต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/18
สารสังคหะ
อื่น ๆ
4
14/210
สารสังคหะ
อื่น ๆ
4
15/240
สิบชาติ
ชาดกทั่วไป
4
2/44
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
4/92
เสตพน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/26
โสตาปตติมัคก์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/20
หกกษัตริย์
มหาชาติชาดก
4
6/132
อธิธรรมมัตถสังคหะ
พระอภิธรรม
4
1/12
อนิสงส์บรรพชา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/20
อภิธรรม 7 คัมภีร์
พระอภิธรรม
4
79/790
อมญตรกุมพี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/22
อักขรสูตร
พระสูตร
4
2/44
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/20
อานิสงส์ไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/15
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
2/50
อุบาทว์
เทพนิยาย
4
9/135
อุโบสถ
ประวัติศาสตร์
4
3/54