คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดเกษรเจริญผล บ้านมะค่า ต. มะค่า อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฏหมาย
กฎหมายโบราณ
4
1/8
กาลเกษ
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
กาลามสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/18
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
4
2/20
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/6
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
ชัยปัญหา
พระอภิธรรม
4
7/105
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
11/115
เซียงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
4
6/120
ฎีกานโม
ธรรมะทั่วไป
4
4/32
ฎีกามาลัย
ธรรมะทั่วไป
4
2/40
ฎีกาสัมมาวินิจฉัย
ธรรมะทั่วไป
4
4/60
ต้นไตยศาสตร์
กฎหมายโบราณ
4
6/36
ตัดสินความ
กฎหมายโบราณ
4
1/5
ตำนานขุนบรม
พุทธตำนาน
4
1/23
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
1/5
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
4
11/275
ทันตธาตุ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/15
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
6/108
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
3/45
ธรรมาส
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/6
นาคแสน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
นามปัญหา
ธรรมะทั่วไป
4
1/9
บาปเคราะห์
พระวินัย
4
2/16
บาลี
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/10
ปฐม
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/12
ปัญญาบารมี
ธรรมะทั่วไป
4
3/60
ปัพพัชชาขันธ์
พระวินัย
4
6/120
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
4
7/197
พระปฐมสมโพธ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
13/260
พุทธเสน
นิทานพื้นบ้าน
4
3/60
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/40
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
4/80
ยอดกิตบาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/8
ราชศาสตร์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/8
ลำเจตนาเภกา
ธรรมะทั่วไป
4
5/100
วินัย
พระวินัย
4
4/40
วินัยสังเขป
พระวินัย
4
6/48
เวสสันดร
มหาชาติชาดก
4
37/740
เศรษฐีทั้งห้า
ธรรมะทั่วไป
4
10/50
สติปัฎฐาน
พระอภิธรรม
4
1/15
สพพสมันตปาสาริกา
พระวินัย
4
3/45
สมาสสงสาร
ธรรมะทั่วไป
4
1/20
สังธรรมวัตถุ
ธรรมะทั่วไป
4
2/18
สังฮออมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
53/1061
สารกวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/30
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
สุทน
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
สูตรมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
4
1/8
ห้าสิบชาติ
ชาดกทั่วไป
4
1/20
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
73/519
อรพิมพ์
นิทานพื้นบ้าน
4
4/80
อริยสัจ
พระวินัย
4
1/7
อันนี้
ธรรมะทั่วไป
4
1/5
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/34
อานิสงส์ใหม่พระไตรปฎก
พระวินัย
4
1/20
อุเทน
นิทานพื้นบ้าน
4
9/180
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
4
1/20