คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสว่างดุสิต บ้านเหล่า ต. โคกพระ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
7
1/14
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
คาถา
ไสยศาสตร์
7
1/15
คาถาพันธ์
ไสยศาสตร์
7
3/49
คำสอนโลกมนุษย์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/21
คุรุภัณฑ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/22
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
7
2/54
จุนทรสูกริสูตร
พระสูตร
7
1/21
โจทย์สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/9
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/33
ฉลองฆ้องกลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/32
ฉลองต้นโพธิ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ฉลองตาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/21
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/7
ฉลองปิฎกและกุฏิ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/24
ฉลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/17
ฉลองไฟดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/22
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
7
4/84
ฎีกาธรรมจักร
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/200
เตเมไบ้
นิทานพื้นบ้าน
7
3/51
แต่งอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7
2/48
ท้าวแบ้
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
ท้าวสินสมุทร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/59
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
4/64
ธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
7
9/177
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
1/9
นาคเสน
ทศชาติชาดก
7
7/131
นิพพชาวินิสัย
พระวินัย
7
1/26
นิพพานวรรณะ
พุทธตำนาน
7
1/17
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
3/57
นิสัยปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
2/46
นิสัยสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/43
ปฐมสมโพธิ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/27
ปลาแดกปลาสมอ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/15
ปัญญาปารมึ
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/13
ปาฏิโมขก์
พระวินัย
7
4/88
ปาระปาราชิก
พระวินัย
7
1/28
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/66
พระเจ้าสิบพระองค์
ชาดกทั่วไป
7
1/30
พื้นธาตุ
ประวัติศาสตร์
7
1/10, 1/8
พื้นเวียงจันทร์
ประวัติศาสตร์
7
1/24
มงคลสูตร
พระสูตร
7
1/9
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
7/98
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
6/137
มหาสมัยสูตร
พระสูตร
7
1/30
มาลัยโจทย์
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/32
มิสันทปัญหา
ประวัติพระสาวก
7
1/33
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/39
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
8/170
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
ลำย่อยปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/38
วัตถุพระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
วินัย
พระวินัย
7
2/68
วินัยปะพา
พระวินัย
7
1/31
วินัยฮอม
พระวินัย
7
1/11
วิสุทธิมรรค
7
1/22
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/27
ศรัทธา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/26
ศรัทธาสังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/21
ศัพท์ปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
7
1/17
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
7
9/249
สนธิกับ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/15
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/10
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
14/206
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/12
สำแดงธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/5
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/7
สุทน
นิทานพื้นบ้าน
7
1/14
สุนนทราช
นิทานพื้นบ้าน
7
2/29
สุปุณนาค
นิทานพื้นบ้าน
7
2/36
สุรินทร์กุมาร
ชาดกทั่วไป
7
3/71
สุวรรณนาค
ชาดกทั่วไป
7
1/33
สูตรกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/28
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/23
อนาคตวงค์
นิทานพื้นบ้าน
7
5/143
อภิณหปัจเอก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/16
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
36/382
อสุรกรรมฐาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/20
อักขรสูตร
พระสูตร
7
1/6
อานิสงส์ก่อพระทราย
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
อานิสงส์ต้นกาลพฤกษ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/21
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/39
อานิสงส์สัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/23
อินทพราหมณ์
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
7
3/18
อุปคุต
มหาชาติชาดก
7
1/20
อุลธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
1/19