เมื่อวันที่ ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๑ เวลา ๐๘:๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   โอกาสนี้ อาจารย์สมัย วรรณอุดร หัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารใบลาน จำนวน ๓ เล่ม ได้แก่
      ๑. ตำราโหราศาสตร์
      ๒ . นิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “ นกจอกน้อย”
      ๓ . ภูมิปัญญาอีสานจากคัมภีร์ใบลาน
      ซึ่งหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ เป็นผลงานวิชาการลำดับที่ ๙-๑๑ ของโครงการฯ ที่ได้จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑