เมืองวาปีประทุม 

               ทางเมืองมหาสารคาม พระเจริญราชเดชเจ้าเมือง มีบอกขอตั้งบ้านนาเลาเปนเมือง ขอท้าว
สุริยวงษ์ เปนเจ้าเมือง ขอท้าวมหาพรหม บุตรพระขัติยวงษาเจ้าเมืองร้อยเอ็ด เปนอุปฮาด ขอเพี้ยพละคร บุตรเพี้ยราชโยธาเมืองร้อยเอ็ด เปนราชวงษ์ ให้ท้าวสุริยวงษานำใบบอกลงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพฯ ครั้นวัน ๑ ฯ๙ ค่ำปีนี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ท้าว
สุริยวงษ์ เปนพระพิทักษ์นรากร ยกบ้านนาเลาเปนเมืองวาปีประทุม ขึ้นเมืองมหาสารคาม แลส่วนตำแหน่งอุปฮาด ราชวงษ์นั้นก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีตราพระราชสีห์ ตั้งตามพระเจริญราชเดชขอ พระพิทักษ์นรากร แลอุปฮาด ราชวงผษ์ ได้กราบถวายบังคมลากลับไปถึงบ้านสำโรง แขวงเมืองพุดไทยสง วัน ๑ ฯ๑๐ ค่ำ พระพิทักษ์นรากรป่วยถึงแก่กรรมอยู่ตามทาง เหลืออยู่แต่อุปฮาด ราชวงษ์ กลับไปถึงบ้านได้ ๔ เดือน ราชวงษ์ก็ถึงแก่กรรมลงอีกยังเหลือแต่อุปฮาด จึ่งอพยพครอบครัวไปตั้งบ้านนาเลาได้ ๗ วัน เห็นว่าที่บ้านนาเลาเปนที่กันดารด้วยเสบียงอาหาร จึ่งได้พาครอบครัวอพยพมาตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสง ( ซึ่งเมืองร้อยเอ็ดร้องว่าเปนแขวงของเมืองร้อยเอ็ดนั้น ) เปนที่ว่าราชการบ้านเมืองต่อมา