เมืองพยัคฆภูมิพิไสย

               ฝ่ายทางเมืองสุวรรณภูมิ พระรัตนวงษาเจ้าเมือง แลกรมการได้มีบอกขอตั้งบ้านเมืองเสือเปนเมือง ขอท้าวขัติยบุตรพระรัตนวงษาเปนเจ้าเมือง
               โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเมืองเสือเปนเมืองพยัคฆภูมิพิไสย ให้ท้าวขัติยเปนพระศรีสุวรรณวงษา เจ้าเมืองพยัคฆภูมิพิไสย ขึ้นเมืองสุวรรณภูมิ (๑)
               พระศรีสุวรรณวงษาเห็นว่าบ้านนาข่าแขวงเมืองสุวรรณภูมิ เปนทำเลพืชผลดีจึ่งขออนุญาตพระรัตนวงษา เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ พาครอบครัวไปตั้งเมืองพยัคฆภูมิอยู่ ณ บ้านนาข่า หาได้ไปตั้งที่บ้านเมืองเสือตามขอไม่
               ฝ่ายเมืองยโสธร พระศรีวรราช ( โอะ ) ผู้ช่วยถึงแก่กรรม พระสุนทรราชวงษาเห็นว่าท้าวสุยบุตรราชบุตร ( กันยา ) เปนคนซื่อสัตย์ซื่อมั่นคง จึ่งมีบอกขอตั้งให้ท้าวสุยเปนหลวงศรีวราช ผู้ช่วยราชการต่อไป
               (๑) พระศรีสุวรรณวงษา (ท้าวขัติยะ,เทศ)ผู้นี้เป็นหลานของพระยาขัติยวงษา (สีลัง) และเป็นหลานของพระยารัตนวงษา (คำผาย) เป็นผู้ตั้งเมืองพยัคภูมิพิสัย ต่อมายุบลงเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม