คลิกดาวน์โหลดภาพ    
 
ในวันที่ 1 กันยายน 2550   โรงเรียนขัติยวงษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน ไ้ด้เ่ข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีณ์ใบลาน วัดมหาชัย โดยมี อาจารย์สมัย  วรรณอุดร และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้นำชม