การบริการวิชาการแก่สังคม ถือเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี นับแต่ตั้งโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน
       วัดท่าบึง บ้านเป็ด เป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ลงพื้นไปจัดระบบเอกสารใบลานและเป็นวัดที่เจ้าอาวาสวัดและชุมชนให้ความเอาใจใส่ดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นอย่างดี
       
วัดท่าบึง บ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     
   
ลักษณะใบลานและจัดจัดเก็บใบลาน ของทางวัดท่าบึ
   วัดท่าบึง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ โดยมีขุนธรรมเสนา เป็นผู้พาชาวบ้านมาตั้งหมู่บ้าน และได้สร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่า วัดท่าสินเธาว์ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ได้ส่งชื่อวัดไปที่กรมศาสนาว่า วัดท่าบึง เนื่องจากในหมู่บ้านมีบึงซึ่งเป็นที่เก็บน้ำใช้สำหรับ
ชาวบ้าน ปัจจุบันมีพระอธิการ สุดสาคร จนฺทสิริ เป็นเจ้าอาวาสวัด
   วัดท่าบึง บ้านเป็ด มีคัมภีร์ใบลานเก็บรักษาไว้ทั้งสิ้นประมาณ ๕๒ มัด และจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า คัมภีร์ใบลานมีลักษณะครบชุดหลายเรื่องแต่อยู่แบบกระจัดกระจายไปหลายผูก เมื่อทำการอ่านชื่อเรื่อง และนำเข้าหมวดหมู่แล้วพบว่า เอกสารใบลานวัดท่าบึงส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิยายธรรม รองลงมาคือ ชาดก และนิทานนิยายพื้นบ้าน เป็นต้น
   
เจ้าหน้าที่กำลังนำใบลานออกจากตู้พระธรรมเพื่อจัดระบบ
ขั้นตอนการทำความสะอาดและอ่านชื่อเรื่องเพื่อแยกหมวดหมู่
ขั้นตอนการห่อผ้าใหม่ มัดเชือก และเก็บเข้าตู้พระธรรม
เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ ภาพ
   ทิพย์วารี สงนอก   ข่าว
   เมื่อทำความสะอาด จัดหมวดหมู่ และห่อผ้าให้ใหม่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็นำคัมภีร์ใบลานใส่ตู้พระธรรมไว้ดังเดิม ซึ่งวิธีการปฏิบัติดังภาพข้างต้นจะสามารถช่วยรักษาคัมภีร์ใบลานให้อยู่คู่ชุมชนในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น