วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานให้กับวัดตาลเรียง บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   วัดตาลเรียง บ้านผือ เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี กับแผนกสามัญศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) จึงทำให้วัดตาลเรียงเป็นวัดที่มีบรรยากาศของการเรียนการสอนซึ่งเต็มไปด้วยสามเณรรูปเล็ก ๆ กำลังอยู่ในวัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างมากมาย
   เมื่อถึงวัดตาลเรียง เจ้าหน้าที่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่สอนภายในวัดและคุณตาซึ่งเป็นทายกวัด คอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดูแลให้สามเณรมาช่วยขนย้ายเอกสารใบลานออกมาในที่จะดำเนินงาน หรือให้ความสะดวกสบายในเรื่องของอาหารการกินเป็นต้น
   เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสภาพเอกสารใบลานในเบื้องต้นพบว่า เอกสารใบลานมีความสกปรกและขึ้นราเป็นจำนวนมาก โดยเอกสารมีลักษณะครบชุดจำนวนหนึ่ง และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะชำรุดมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บรักษาเอกสารใบลานของทางวัดไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
       
ลักษณะการจัดเก็บเอกสารใบลานและสภาพเอกสารใบลานของวัดตาลเรียง
       
   ด้วยสภาพของเอกสารใบลานที่มีความสกปรกและมีเชื้อราจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการทำความสะอาดเอกสารใบลานให้มีความสะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจึงดำเนินการอ่านชื่อเรื่อง แยกหมวดหมู่ และห่อผ้าใหม่ให้เรียบร้อย ปรากฏดังภาพ
   
 
   
   
เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ : ภาพ
ทิพย์วารี สงนอก : ข่าว