การลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด ของโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไ ด้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยวัดที่ ได้รับการจัดระบบเอกสารใบลานประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่ วัดสระบัว บ้านโนนเขวา ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
                                   
วัดสระบัว บ้านโนนเขวา ตำบลสวนหม่อน
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
                                 
   วัดสระบัว เป็นวัดที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ โดยมีหลวงพ่อทา พร้อมด้วยนายมา และนายบัว ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นบริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่า วัดสระบัว บ้านโนนเขวา
   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๒๑ ปัจจุบันมีพระครูโกมุทสรคุณ ดำรงตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัด และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
ซึ่งพระคุณเจ้าให้การเอาใจใส่ต่อการจัดเก็บรักษาเอกสาร
ใบลาน ของทางวัดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ท่านยังนำตัว
อักษรโบราณ มาใช้เขียนเป็นป้ายชื่อวัดสระบัวอีกด้วย
ห้องสมุดประชาชนที่ทางวัดใช้เก็บตู้พระธรรม
และหีบพระธรรม
       
ลักษณะการจัดเก็บใบลานของทางวัดก่อนเจ้าหน้าที่โครงการเข้าจัดระบบ
         
   จากการลงพื้นที่สำรวจเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่นจำนวน ๗๗ วัด พบว่า วัดสระบัวเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานเก็บรักษาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์และมีจำนวนมากที่สุด โดยทางวัดเก็บคัมภีร์ใบลานไว้ในตู้ไม้สี่เหลี่ยมจำนวน ๓ ตู้ สภาพของคัมภีร์ใบลานส่วนมากผ่านการอ่านชื่อเรื่อง ทำความสะอาด และมีป้ายชื่อติดไว้แล้วเป็นอย่างดี เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระบบเอกสารใบลานจึงดำเนินการไปด้วยความสะดวก โดยคัมภีร์ใบลานที่ผ่านการอ่านชื่อเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่เพียงทำการการแยกผ้าห่อที่ชำรุดและเก่ามากออก นำผ้าใหม่ห่อแทน และเขียนป้ายชื่อติดไว้อีกครั้ง
   ส่วนคัมภีร์ ใบลานที่เก็บไว้ในหีบพระธรรมจำนวน ๑ หีบนั้น ยังไม่ได้รับการทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง คัดแยกหมวดหมู่ และห่อผ้า สภาพคัมภีร์ใบลานจึงมีทั้งฉบับที่สมบูรณ์ และฉบับที่ชำรุด เจ้าหน้าที่จึงนำคัมภีร์ใบลานเหล่านี้มาทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง และแยกหมวดหมู่ แล้วทำการห่อผ้าให้เรียบร้อย ก่อนจะนำคัมภีร์ใบลานทั้งหมดจัดเก็บไว้
ในตู้พระธรรมและหีบพระธรรมให้เป็นระเบียบดังเดิม
                         
   
                 
   
                 
                 
   
เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ : ภาพ
ทิพย์วารี สงนอก : ข่าว