การลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของหน่วยงาน โดยเริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ .. ๒๕๔๗
จนถึงปัจจุบัน
 
      ในปีงบประมาณ .. ๒๕๕๒  นี้ ทางโครงการฯ ได้วางแผนเพื่อลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยวัดแรกที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงพื้นที่จัดระบบคือ วัดศรีบุญเรือง บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 
               
 
 
     
 
 
    วัดศรีบุญเรือง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ   วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ การบริหารและ
การปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
คือ  รูปที่ พระสีดา รูปที่ พระสอน รูปที่ พระอำนวย รูปที่ เจ้าอธิการอ้น สุมโน และรูปที่   พระครูสิริบุญวิโรจน์ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน
      นอกจากนี้ทางวัดยังเคยมีมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  อีกด้วย
     เมื่อเดินทางถึงวัดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อประสานงานกับพระที่เป็นเลขานุการ  เจ้าอาวาสวัด เพื่อขอเจ้าจัดระบบเอกสารใบลาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพระคุณเจ้าเป็นอย่างดี
                         
     
       
   
   
 
 
                                 
           
     หลังจากขนคัมภีร์ใบลานออกจากตู้พระธรรมแล้ว จึงดำเนินการทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง แยกหมวดหมู่ของคัมภีร์ใบลาน จากนั้นจึงห่อด้วยผ้าใหม่ และใช้เชือกมัดตามชื่อเรื่อง/หมวดที่ได้แยกไว้ และนำเก็บในตู้พระธรรมที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความปลอดภัย
   
         
เลอสันต์ ฤทธิขันธ์  ภาพ
ทิพย์วารี สงนอก  ข่าว