วัดจันทรังษี บ้านหนองบัวน้อย เป็นวัดลำดับที่ 3ที่เจ้าหน้าที่ในโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปยังวัดเพื่อทำการจัดระบบเอกสารใบลานให้  
   วัดจันทรังษี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 นายอินเตชะ และนายพระ จำเริญ มาสร้างบ้านเรือนทำงานประกอบอาชีพที่นี่จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโนนรัง ส่วนพระครูทรัง เป็นผู้สร้างวัดขึ้น ต่อมาชาวบ้านเกิดเหตุล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนชื่อบ้านใหม่ว่า บ้านหนองบัวน้อย ส่วนชื่อวัดนั้น ตั้งตามผู้สร้างคือ พระครูทรัง และวัดแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยทำการเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2510
   เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจสภาพความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดใบลานที่มีความสกปรกมากและอ่านชื่อเรื่องเพื่อดำเนินการแยกหมวดหมู่ของใบลานแล้ว พบว่า ใบลานของวัดจันทรังษี มีจำนวนทั้งหมด ประมาณ 26 มัด แบ่งเป็นใบลานยาวจำนวน 18 มัด และใบลานสั้นจำนวน 8 มัด มีภาพสมบูรณ์ครบชุดจำนวน 11 มัด นอกนั้นเป็นใบลานที่แตกผูกกระจัดกระจายไม่ครบชุด ส่วนใบลานสั้นมีสภาพชำรุดเล็กน้อยทั้งหมด
       
   ในระหว่างดำเนินการลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานที่วัดจันทรังษี มีพระคุณเจ้ามาดูแลและให้ความใจใส่เกี่ยวกับการรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นอย่างดี สร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าหน้าที่ว่า เมื่อได้ดำเนินการจัดระบบอ่านชื่อเรื่อง ทำความสะอาด ห่อผ้าให้ใหม่แล้ว ทางวัดจะทำการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานให้คงอยู่สืบไปได้
         
   
     
 
เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ : ภาพ
ทิพย์วารี สงนอก : ข่าว